در دوران انی | ال


مقدار تغذیه در دوران ا

به ارزترین تغییریری که در این دوران دیده شد ، جهش رشد بدن ا. چگونه که یک فرد در حدود 20 ز ز. ین ا دوره.

ا علاوه فرایند لوغ که در این دوران اتفاق ا. ات بیش از حد در ترکیب بدن ایجاد کرد. که.

ین

ات در نوجوانا

از این گذشته ، در این دوران ، تغییرات دیگری نیز در نوجوانان دیده شد. از جمله ا ان به شیوه زندگی ، ادات غذا ، افزایش میزان انرژی – پروتئین و سا مواد مغذی اشاره نمود. متاسفانه تغییرات عمیقی که در کردار و رفتار نوجوان به علت گرایش به استقلال رای و حل و فصل در قبال تمام رخدادهای زندگی ایجاد میگردد. آنها چندان به سوق پیدا نشدند که در خواب و خورشید وامیدارد در برخی موارد تحولات ایجاد شده است ، به علت عدم پاسخگویی به

به
به ین

به

به

ا

ا توجه به ینکه. علاوه بر این ، میزان فعالیت فیزیکی نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در میزان انرژی مورد نیاز در این سنین است.

ز ا رو. تأمین انرژی متناسب با و اسب آن را خواهد خواست. ل زیر مقادیر انرژی متناسب ا وزن و آورد ا.که واقعید با آن از مقدار انرژی مورد نیاز خود آگاه شوردوید.

؟

طی دوران آن میزان نیاز به پروتئین نیز مانند انرژی ، تابعی ا الگوی رشدی نوجوان ا.
ا به بدن بدن نوجوا در ا ابولیک قرا دا.
تأثیری که ۲۰-۱۵ ل انرژی از منابع پروتئینی تامین می شود. لازم ا که املی ا: سن و وضعیت ا در مقدار آن از پروتئین اار ا. سفارش ۷۵-۴۵ گرم پروتئین بسته به شرایط یاد شده در این دوران نیاز ا.

ا را ا. ا در غیر این صورت ترکیب پروتئینی به صورت ا در بدن به مصرف بخورید. مر

جزء اینکه آنان عزیز به خصوص الیت های ورزشی نج ا اندازه ا امورزند.باید به آن توجه کنید. ا است که گرچه دریافت ناکافی پروتئین موردنیاز سریع.منجر به کاهش مقدا سرعت رشد می شود. اما از سوی ا در الالات ابولیکی ایجاد کرد.و لیسم بدن و میزان نیاز به آب افزایش یافته است.

مورد بدناز هم از منابع حیوانی و هم از منابع گیاهی ا …

ال) منابع حیوانی پروتئین

هر صد گرم انواع گوشت از ل ای قرمز گا. گوساله ، گوسفند ، بره ، گوشت شکار و پرندگان 22-16 گرم ، جگر 5/19 گرم ، فرآورده های گوشتی مانند سوسیس و کالباس گرم 20-16 ، 20-14 انواع ماهی گرم ، شیر و لبنیات 5/3 گرم ، انواع پنیر 30 -۱۲ گرم و یک عدد تخمممرغ ۷/۷ گرم پروتئین وجود دارد.

) ابع گیاهی پروتئین

هر صد گرم ار ال نا مخلوط جو و گندم / ۶ گرم. ا گندم خالص/7 گرم ، نان ا بدون تخممرغ گرم 6/7 ، 2/9 ا گرم ، ماارونی 3/12 گرم ، برنج 2/7 3/8 وبی خشک 23 گرم ، لوبیای سویا 37 سیبزمینی 2 گرم ، فندق 12 گرم ، گردو ۱۴ گرم و کنجد ۲۴ گرم پروتئین وجود دا. ا وجود بودن لات و حبوبات ا مقادیر اسبی پروتئین احساسبا. ل به لیل ارا محکم برخی از اسیدهای آمینه ، منابع قادر به پوشش همه از پروتئین بدن بدن است.

لذا توصیه کنید.که جهت تا ظاهرن روزانه ، لوطی از منابع حیوا و اهی مورد استفاده قرا گرفتن. به

به به د ا

ا ا ا.منابع گیاهی را نیز با ا. نمونه از این ات آرششمند ارتند ا:

امل + انواع حبوبات + بادام زمینی (در صورت اقبام انرژی زیاد و چاقی باشید!)
گندم امل + انواع حبوبات + کنجد
+ ات
لوبیا + ذرت + گندم امل
ا + گندم امل + کنجد
+ ادام
ادام زمینی + گندم + برنج + کنجد
+ سویا +


الب ا:

اوت بین جوششیرین و بیکینگ پودر


ل ویژه اادی که ا و زیبایی حساسیت را ارند ا بیشتر به این له توجه بفرما.

به به

ا این رو توصیه کرد.که در رژیم غذایی نوجوانان ، ا و میوه های تازه تازه به اندازه کافی گنجانیده شود. ۵۵ میوه میوه و سبزی در ا سنین ، الب نیازهای بدن به ویتامین های بدن ، مواد معدنی و فیتونوترینت های رتر ششمس. اسطوره دیده می شود.که نوجوانان از مقدار بیشتری از میوه میوه ها و سبزیجات استفاده می کنند.

دورا پیش از لوغ و لوغ نیاز به ا مواد بیشتر خرید. ین به شرح این موارد ا.

اامه ارد…


مشاهده پیج اینستاگرام دکتر رضا متخصصانی پزشک متخصص تغذیه و رژیم ا اصفهان لیک کنید.


رضا یکا

تغذیه اان


الب ا:

ا شاخص لیسمی چه شلدا

اید ها و نباای مصرف گوشت

ار در مصرف آکریل

مقدار مصرف دانه های ادیدگاهتان را بنویسید