تغذیه دکتر انوشه ل رفتار ا ا


جمله “نه ممنونم” می تواند تغییر کند رفتاری باشد.

دکتر تغذیه توصیه می کند که وقتی تشخیص داده اید که چه رفتاری باید تغییر کنید ، همه را به یک تغییر تغییر دهید. اولویت ها را تشخیص دهید و برخی از آنها تغییر دهید که می توا. تا حد زیادی آن را اراده کنید تا به ادت همیشگی شما تبدیل شود. به فکر تغییر در عادت دیگر بیفتید.

5 برای ادت غذا ا

1- های ادرست غذا خوردن ا ار ا. لا استفاده در زمان و ا معین ا و اا خوردن تلویزیون را خاموش کنید.

2- ا های ایی را نمی توانید ببینید ، سرکوب کنید. لا ظروف کوچک غذا بخورید و ا برنج می آن ا در تمام سطح بشقاب بریزید تا زیاد به نظر برسد.

3- ای شدیدتر ای ل رفتارها ، لا اره اندازه ا اسب ا بدا. ها و ظرفهای محتوا ا ا روی میز یا سفره قرار ندهید ، زیرا ممکن است بخواهید دوباره ابتدایی را پر کنید.

4-

5- ای رفتار و بد مجازات و اداش کنید.

کم کردن فست فود و کاهش خطر چا

ا که به غذاها. ایی که به خوردن. ا در خانه غذا اده می کنند ، غذا در است که در مایکروویو ا می شود.

به طور کلی خوردن اهای فست هر وعده 200 الری بیشتر از غذاهای خانگی به بدن می رساند. ابر این هر چه خوردن آنها بیشتر ، الری بیشتر دریا می شود.

کسانی که خارج از خانه غذا می خورند و یا از خارج سفارش غذا می دهند ، کسانی هستند که بسیار عجله دارند ، آنقدر خسته اند که نمی توانند غذا بپزند ، به دنبال یک غذای خوشمزه می گردند و یا آنکه فکر می کنم انتخاب کنم به ا این ا

توصیه های دکتر تغذیه

ا نکات می اندند به شما می کنند تا الاح رفتاری در تغذیه خود اشته ا:

1- های کوچک بخورید.

خارج از خانه غذا می خورید ، حجم غذا اهکار بسیار مهمی ا. به اندازه غذاهای ارج از خانه بسیار بزرگتر از غذاهای ا ا.

اار:

– اگر خارج از خانه غذا خورید ، اندازه ها و غذاهای کوچک ا سفارش دهید.

– اه غذای خود سالاد ا سوپ را سفا دهید. ا آنقدر که به نظر می آید ا و با ا الاد ا سوپ از اشتهای ادتان کا شود.

– لوکباب ارش می دهید ، کره اا و ا الاد سس مایونز سفارش دهید.

– جای غذاهای سرخ شده و نا کره ای غذا کبابی ، تنوری و آب پز سفارش دهید.

– اهای کم ا و کم چرب به ا ا به غذاهای الری ل می شوند. لا الاد ساده کم الری فقط با اری می اند به ا پر الری ل شود.

– جای نوشابه از آب الم استفاده کنید.

کسانی که رژیمه

2- سریع غذا خانه را کنید.

برای لذت بردن عالی در مورد آن بوده است که وزن خود کاسته است و در حفظ آن نیز موفق بوده است موفق شده است. اد را چه غذاهایی را می توا به آسانی و سریع در خا تهیه کنید. به ابر این بسیار مهم ا که پختن غذا در خانه سریع ، آسان و همچنین خوشمزه با.

اار:

– اهای مورد نیاز رستورانی و فست فودی خود را در لیستستی بنویسید. به به در یک رستوران فست فودی سفارش دهید ، همبرگری ر ز ا و در روغن اان سرخ شده ا. همان همبرگر را در خانه با الم تهیه کنید ، می سفید نزنید و اان سرخ را ایجاد کنید. دستور کالری آن بسیار کمتر خواسته بود.

– در رستور. غذا در خانه نیز همان اندازه زمان می برد.

: از این قسمت به بعد مربوط به اله ارم ا.

3- امه ل انه خود را بده.

– بر روی آن لی ، اوردن دیدگاه و خوردن یک برنامه بر آن برای آنهاست. ای تغییر این عادت و برنامه چند راار پیشنهاد می کنم.

– آن را برای الیت ای ا ست کنید. به طور کامل در اتاق دیگری لزوین کنید و یا جای خود را تغییر دهید و تغییر دهید.

– ا کارها در شبانه ، سپس اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. لا به جای اشای لوانسیون ، کتاب له و ا انید و ا ل لل کنید.

– 20 شروع شده است که این کارها را انجام داده اند حتی در مواردی که سندرم خوردند شبانه هستند ، همچنین بیش از حد.

دیدگاهتان را بنویسید