ابتدایی چیست؟ – لاغری


ا

ابتدایی چیست؟

ابت ، بیماری ابولیکی است که با الا رفتن سطح قند خون ا ا. الین ، قند بت.
ا

ااع ابت ارتند ا:
ا نوع یک: ا خود ایمنی که ا به ده درصد افراد ابتی ، این نوع دیابت هستند.

ا نوع دو: انی اتفاق می ا که بدن الین ا نشان می دهد و قند خون الا می رود.
ا: انی ا که سطح الاتر از الت ااا آن حد الا که ابتدایی تشخیص داده می شود.

ا ارداری: الا سطح قند خون در دوران بارداری همراه ا. مسدودکننده انسولین که توسط جفت بروز می شود نوع آن خواهد شد.

لائم و نشانه های ا

لائم کلی دیابت عبارت ا:
• افزایش احساس
• ایش احساس
• اهش
• ار
• خستگی شدید
• کسانی که بهبود نمی یابند

لائم دیابت نوع یک

• گشنکی و تشنگی شدید
• اهش وزن اگرانی
• ار
• اری

• در برخی موارد ، تغییر خلق و خو

لائم دیابت نوع دو

• تشدید گرسنگی و تشنگی
• اایش ادرا
• اری

• کند شدن روند ترمیم زخم
خاص دیابت ارداری باید بگوییم ، نوع دیابت لامت و نشا ای ندارد. به

لت بروز دیابت چیست؟

لت اصلی بروز دیابت نوع یک به طور قطعی مشخص نیست. به
ها نیز می ا در برخی افراد در اشند.

دیابت نوع دو ، ترکیبی ا ژنتیک و سبک زندگی در من باشد. کسانی که اضافه وزن دارند ، بیشتر در معرض ابتلا این نوع دیا قرار می گرفتند. ابتدایی نوع دو تجربه خانوادگی ا.

ابتدای ارداری نیز نتیجه تغییر ا را در ل ا ارداری اتفاق می داد. برخی از. انم های بارداری که اضافه وزن داشته اند ، بیشتر در معرض دیابت ارداری قرار گرفته است.

ارض دیابت

ابتدای می تواند به بروز عوا شود:
• لات قلبی ، حمله قلبی و سکته
• اتی (آسیب عصبی)
• ا
• اهش ایی
• لات پوستی شبیه عفونت های ا و باکتریایی
• ا

ان ا

ابتدایی با مصرف دارو درمان می شود که به صورت خورا و یا تزریقی در حضور هستند.

ان دیابت نوع یک

الین ، درمان اصلی دیابت یک می ا که ا هورمونی می شود که در لید نمی شود. افا لفی انسولین وجود دارد که تفاوت آن در میزان اثربخشی و ماندگاری اثر آن ا:
• انسولینی که پانزده دقیقه بعد اثر می کند و سه تا چهار ساعت اندگاری دارد.
• انسولینی که نیم ساعت بعد اثر می کند و در حدود شش تا هشت اعتقاد ماندگاری دارد.
• انسولینی که یک ا دو ساعت بعد از من کند و دوزاده تا ساعت ماندگاری دا.
• الینی که چند ساعت بعد از تزریق ا می کند و به مدت بیست و چهار ساعت یا بیشتر ماندگاری دا.

ان دیابت نوع دو

غذا و ورزش می تواند به ابتدای دو کمک کند. اگر تغییر در سبک زندگی کمکی به سطح آمدن سطح قند خون نکند ، نیاز به مصرف داوود بود.

ان دیابت اردا

قند خون باید به طور مرتب در دوران بارداری مورد بررسی قرار گیرد. الا اشد ، تغییر در سبک زندگی و یا می توانم کمک کنم. تا بیست درصد آنهایی را که دیابت ااری می شوند ، نیا به انسولین ا می کنند. انسولین برای رشد جنین کاملا ایمن می با.

دیدگاهتان را بنویسید