4 علت ساییدگی لاستیک خودرو + خطر آنلاستیک ها جزء نسبتاً گران یک خودرو هستند، اما فرسودگی زودرس لاستیک نه تنها باعث ایجاد هزینه های اضافی می شود، بلکه خطر تصادف را نیز ایجاد می کند.وقتی از فرسودگی لاستیک صحبت می کنیم، منظور ساییدگی آج لاستیک است. از آنجایی که آج در قسمت بیرونی لاستیک قرار دارد و با چرخش لاستیک با سطح جاده تماس پیدا می کند، بسیار سریعتر از سایر طرح های لاستیک فرسوده می شود.