343 شهر کشور در وضعیت آبی قرار دارند/ افزایش شهرهای زرد کرونا


343 شهر کشور در وضعیت آبی قرار دارند/ افزایش شهرهای زرد کرونا

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 91 شهر به 105 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از 357 شهر به 343 شهر کاهش یافته است.


به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعات مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، بر اساس آخرین اخبار، همانند هفته های گذشته هیچ یک از شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارند.


همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 91 شهر به 105 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از 357 شهر به 343 شهر کاهش یافته است.

بر این اساس در حال حاضر شهرهای قرمز صفر و شهرهای صفر نارنجی در کشور وجود دارد. همچنین 105 شهر در وضعیت کرونا زرد و 343 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.


انتهای پست/