ا پس از انجام له احتی پروتز (بزرگ کردن سینه) تقارن صد درصدی در سینا چگونه ایجاد شده است؟ – ایده آل | لیپ ς اتیک | ؟

ند ائاستی به بیماری توضیح دهید که الا طرف می که در ایسه الافل اندازه ، که آید. لازم است به ذکر ست لا ل قرار گرفتن نوک ، و حدود سینه بر قفسه در دوطرف یکسا نیست. این امر می تواند از وضعیت ایستادن بیمار ، اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات یا سایر علل … ادامه