10 از رژیم کتوژنیک – اوره تغذیه تلفنی


کتوژنیک- 10 مزیت از رژیم کتوژنیک

های کم ات ال ا ا بوده ا. ادعا ا رژیم ا ا.

به

ا اله 10 اثبات شده از رژیم ای کم کربوهیدرات و کتوژنیک برای لامتی ارائه شده ا.

 1. های کم کربوهیدرات اشتهای شما را کاهش می دهد

بدترین عارضه رژیم غذایی ا. اا اصلی ا در الی است که کربنیدرات کم خورد ، به طور خودکا به کاهش اشتها تبدیل شد. بزرگ شده

 1. های کم کربوهیدرات در ابتدا به کاهش وزن بیشتر می شوند

مصرف کربوهیدرات یکی از ساده ترین و قوی ترین راه های کاهش وزن ا. مطالعات نشان می دهد که افراد با رژیم های کم کربوهیدرات نسبت به افرادی که رژیم های کم چربی وزن خود را افزایش داده اند در زمان کوتاه تری از دست می دهند ، این اتفاق در رویداد رخ داد ، حتی در رژیم کم کم به طور فعال کالری افتی را محدود می کنند.

به

در مطالعاتی که رژیم های کم کربوهیدرات و کم چربی را با هم انجام داده اند ، کسانی که کربوهیدرات خود را محدود کرده اند ، برخی اوقات 3-2 برابر بیشتر وزن کم می کنند ، این اتفاق بدون گرسنگی رخ می دهد.

که بر.

 1. افزون بر چربی که ا دست می دهید ناحیه شکم شما بودید

ها در قسمتهای لف بدن ا آن استفاده کنید. جایی که چربی ذخیره شود ، چگونگی لامتی و خطر بروز بیماری در شما اخص می کند. ص

احشایی وظیفه حفاظت از ارگان های لف بدن را به کار دا. الا درصد احشایی نتیجه ااد التهاب و ادت به الین می شود و امکان اردکردن ابولیکی ا مختل کند. های کم کربوهیدرات در کاهش این چربی های مضر شکمی بسیار بیشتر هستند. حقیقت ، به نظر می توانید بخش بیشتری از چربی هایی که افراد در رژیم های کم کربوهیدرات از دست می دهند حففرام شکم را وارد کنید. ا گذشت زمان ، این امر به ا چشمگیر خطر ابتلا به بیماری قلعه دیا 2 می شود.

 1. گلیسیرید به افزایش می یا

گلیسیریدها لکولهای چربی هستند که در جریان خون شما وجود دا. –

امی که افراد کربوهیدرات را مصرف می کنند ، توآ به وضعیت خود سطح سطح تری لیسید خون با. از طرف دیگر رژیم ای غذای کم چربی ، افزایش بیشتر تری لیسیرید می شوند.

 1. اایش HDL (کلسترول)

لیپوپروتئین با الی الا (HDL) به عنوان “کلسترول خوب” می شود. میزان HDL ایسه با LDL که “کلسترول” بیشتر است ، خطر ابتلا به بیماری قلبی- می شود. ا بهترین راههای افزایش HDL ، خوردن چربی و رژیم کم کربوهیدرات امل ار بیشتر چربی ا.

به

 1. اهش سطح قند خون و الین

ا العات لمی ثا کرده اند که قطع مصرف ا ها قند ارت الین را قوی ا می دهد.

فر یک پژوهش بر فر.

گر

 1. االاهش فشار خون

به –

 1. مؤثر در برابر سندرم متالیک

متابولیک وضعیتی است که با ابتلا به اری های لبی – عروقی و دیابت ارتباط دا. حقیقت ، سندرم ابولیک مجموعه ای از لائم است که امل ارد ا:

 • اقی شکمی
 • ار خون الا
 • الای قند خون اا
 • گلیسیرید الا
 • HDL (کلسترول) ایین

کم کربوهیدرات در درما هر پنج مورد این لایم بسیار مؤثر ا. چنین رژیم ، شرایط سندرم متابولیک اً از بین می رود.

 1. بهبود وضعیت LDL لسترول

اادی LDL الایی ارند ، اال بودن ار لات لبی بیشتر شدن است. اله ای که اهمیت دارد ، اندازه ات LDL ا. ا کوچکتر با الاتری ا ابتلا اری لبی مرتبط هستند ، در الی که بزرگتر خطر کمتری دا. به همین ترتیب ، کاهش مصرف کربوهیدرات می تواند باعث LDL شود.

 1. انی برای چندین الال

شما به لوکز احتیاج ارد ، زیرا برخی از قسمت های آن تنه ا نوع قند ر انند بسوزا. همین لیل اگر کربوهیدراتی نخورید ، کبد شما از پروتئین گلوکز تولید می کنید. ال ، اصلی مغز من می اند کتون ا که میزا آن را در ام گرسنگی ا مصرف کربوهیدرات بسیار کم ا.

کتوژنیک برای دهه های متمادی است که برای درما صرع در کودکانی است که به درمان دارویی پاسخ نمی دهند ، ستفادهدش. بسیار از موارد ، این رژیم می توا کودکان لا به صرع را درمان کند. به

به

اان

لم تغذیه ، به ا کمی در ا با اید بی نظیر رژیم ا کم کربوهیدرات و کتوژنیک ای لا اشاره شده ا. ین گر

: سید حمیدرضا اجی

:

healthline.com

دیدگاهتان را بنویسید