و ساز بالا چیست و چگونه میتتوا به آن دست می شود


تمام فرآینددهایی ا در بدن ا ابولیسم. سرعت سوخت و از بدن شما باشد ، الری نیاز نیاز اهید ا. به

الیسم ا به آن الریسوسی نیز شگوگویند. آن سوخت و ساز را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

  • ان ابولیسم ایه (BMR): ا حالت ام خواب ا استراحت عمیق الری مصرف کنید. اقل ان از مورد نیاز ا گرم نگه داشتن اشتیاهان ، لب ، ار کردن مغز و بدن ا.
  • ا ابولیسم ال استراحت (RMR): ال ان سوخت و از مورد ا برای نگه داشتن اشتن و الت استراحت ا. به طور متوسط ​​، 50-75 ٪ از الری مصرفی بدین صورت سوزانده شد.
  • ا ارتی اد ایی (TEF): ار الری است که بدن هنگام هضم غذا ا. TEF لاً 10 کل از کل انرژی مصرفی را به خود اختصاص دهید.
  • ا ارتی ورزش (TEE): الری سوزانده شده در حین ورزش.
  • فعالیت های غیر ورزشی (NEAT): اد الری مورد نیاز برای انجام الیت های روزمره به غیر از ورزش. ا ان از الری مصرفی ال اده ، تغییر الت ایستادن و راه رفتن به سمت نزدیک.

املی وجود دارند که بر میزان سوخت و ساز بدنتا تأثیر ا:

؟

ابولیسم بدن ما ا افزایش اهش پیدا کنید. ا ا به افزایش وزن در ا پیری می شود و اصل اهش توده عضلانی ا.

؟

ابولیسم با به جنسیت متفاوت ا. به و جنسیت امل بر ابولیسم هستند که می توانند قابل کنترل باشند. ا ————-

د

؟

ای تعجب ندارد که ورزش فعلی به ا کمک کند زندگی المی اشته ا. و ساز بدن ا ام ورزش منظم افزایش ا و پس از آن نیز انش الا شیما. ا باعث ایجاد ا در مقایسه با بدن افراد که ورزش توجهکنند ، المتر ا. افراد پیر ورزش میتوا میزان الیسم بدن ا در حد المی دا. ابراین ورزش کلید حفظ سلامتی و بهبود میزان ابولیسم ا.

ا: الیسم بدن ابیمنظور کاهش وزن را تنظیم کنیم

ا میزان متابولیسم در میان افراد اوت ا

از بدو تولد آن متابولیسم افراد اوت ا. بیان دیگر ، سوخت و ساز بدن افراد در زمان افزایش حجم برخی از دیگر با. گرچه امکان ا در این ا

ااست. ا ار ا این ا.

اما یک موضوع بسیار واضح ا آن متابولیسم افراد مختلف ا نیست. این تغییر به سن ، محیط و رفتار افراد ا. ا ا ال ، ای این که نقش واقعی ژنتیک را در میان حد مشخص نیاز به ا بیشتر ا دارد.

الت گرسنگی (قحطی) چیست؟

ازگاری ابولیکی ، که گرمازایی یا “حالت گرسنگی” نیز به آن هوگویند ، ممکن است نقش مهمی در چاقی ا با. واقع واکنش بدن شما به کمبود کالری ، الت قحطی ا. به

کاهش ابولیسم به واسطه کمبود الری و کا وزن بین افراد بسیار متغیر ا. برخی از افراد ، به ویژه افراد چاق ، سرعت سوخت و ساز کمتر خوا بود. سرعت کمتر می شود ، وزن شما نیز با استفاده از مشکل دشوارتر خواهد شد.

حتم.

ا راید سرعت متالیسم بدن خود را افزایش داد و لاغر

اهش وزن تنها ا مصرف کالری اتفاق ا. اهکارهای ای کاهش وجود ا که باعث افزایش سریع سوخت و ساز بدن احساس شد. اینجا برخی از این راهِکارها شد.

انه بخورید که به افزایش سوخت و ساز بدن کمک کرد

به اما انیم ل پادشاه آنه ، ناهار و شام بخوریم.

از آن نیست که در مورد آن غذا بخورید ، به جای آن تمرکز ا روی ا در بشقاب صبحانه خود قرار دهید که در آن قرار گرفته است. ا تحقیق ا روی که ا ا ا ا ا ا ا ا الا ل شدن. اری پروتئین بدون چربی مانند مرغ یا در صبحانه بخورید.

ا: وعده های غذایی بر ابولیسم

ات هوازی انجام دهید

به م

م ا ————-

ای سبز بنوشید

ای سبز دم کرده است کافئین و اپیگالوکاتچین از این ماده سرعت ابولیسم بدن افزایش یافته است. انه یک فنجان دمککردنی بنوشید و بعد ا ظهر نیز چای سبز را کلیک کنید. ا اشید که مصرف بیش از اندازه چای سبز هم می تواند عوارضی را به همراه داشته باشد.

ا: ای برای لامتی ام ا

دیدگاهتان را بنویسید