مقدار گرمی و سردی اا


مقدار گرمی و سردی اا

ا اخلاط ارگانه ال ا ، لغم ، خون و ا و ات ا اج افراد را ا. ار مزاج مرکب دا که دو). ا الاط همیت. اها اطلاعاتی در اختیار شما قرار داد اهیم داد.با ا همراه با.

در بیتی این لب را به رنگ زیبا آوردند:

ار طبع مخالف سرکش ، چند روزی با هم خوش بودند

یکی از این چها غالب شد ، ا شیرین برآید ا الب

به لی دوتای دیگر خون و ا الت ا و ثر ا گرم الم.

سردرد:

اکثریت افراد از طبع سرد آماده. الب آنها هستند و در ا سرد به احتی گرم گرم شدند و ا مدت طولانی در بدن اقی شما. ل بسیار به خواب داشته اند و عمماً سست هستند. افراد خونسردی بوده و معمولاًععصبی بوده است. ا هستند و احساسات خود را کمتر بروز کردند. سر آنها ایل ریزش کرده و زود سفید کرده اند. سیستم سردی در. ناتوانی ، کمبود انرژی و ضعف در این افراد ایع ا. آنها آرام بوده اند و رگهایس اریک ا.

گرم:

افرادی که دارای طبع گرم هستند ، خوشبختر و خوشوروترند ، اما زود عصبی متوجه شد. احساس گرما درک کرد و زود داغ گرفتند. صورت زیادهروی در مصرف ات جوش و ا و ال مصرف آب در ا بیشتر ا. اد این افراد از دسته اول ا. آنها در ای سرد به اا شدن ا ا گرم به احتی ال انجام نمی دهند. ا افراد پرانرژی ، ا و ال و احساسات خود را سریع بروز می دهند. ا روی. ————

اای ل:

اهایی نیز مابین این دو طبع (که معتدل است) ار شگیرند. ا ال در برخی متون ، شیر ، است گوسفند و ا گندم ا جزو اهای ل ا.

اای:

ا گندم ، ا نگور ، خرما ، الو ، آن ، واقع ادویه وجات ، نخود ، عدس ، لوبیا و تخم مرغ.

اهای:

ان جو ، ماش ، اقلا ، گوشت مرغ ، اهی ، انواع لبنیات (شیر ، پنیر ، دوغ و ا) ، گوشت گاو ، برنج ، کدو ، اسفناج ، ریواس ، ارچ ، میوه میوهها ، خرفه ، تخم کدو ، اشینی ، تمر هندی و زرشک.

لامت های دیگر طبیعت های لف:

الف) ای پوست: و سردی پوست ، نشانه گرمی و سردی اج ا. و زبری پوست نشاندهنده خشکی و تری ا.

ب) رشد مو: سریع و رنگ سیاه نشانه گرمی ، کمپشتی و رنگ سفید و روشن آن نشانه سردی ا. بودن نشانه خشکی و صاف بودن نشانه رطوبت ا.

ج) رنگ بدن: اعضای افراد سرد مزاج ، هستند و گرمی و سرخی پوست نشانه گرمی ا.

) ا: ابی لامت سردی و تری ، کمخوابی ا گرمی یا خشکی مزاج ا.

) اام ارها: افراد گرم ، کارها ا به سرعت انجام می دهند ، اما افراد سردمزاج به کندی کار می کنند.


رضا یکا

تغذیه اا


ا استفادهانی ا ارائه روش.

مشاهده پیج اینستاگرام دکتر رضا متخصصانی پزشک متخصص تغذیه و رژیم ا اصفهان لیک کنید.


الب ا:

نوع چربی مناسب برای حفظ لا

ای تراریخته و تغذیه

بررسی مضرات مواد قندی

اد غذا پرخطر دودیدیدگاهتان را بنویسید