مقدار مصرف دانه های ا


مقدار مصرف دانه های ا

به به

انهزار اقد لسترول و ا غیراشباع در خود ارند ا خطر ابتلا به بیماری های قلبی- را اهش دهد. انحصارها نیز منیزیم هستند که به استحکام قابل استفاده هستند. انحصار کرر م دارند که در کارکرد انسولین اثیر دا. همچنین در دانه های هس دارد که برای رشد و بهبود ا نیاز ا. هم که بدن ا برابر مواردی را محافظت می کند ، از جمله مواد مغذی در داست موجود است.

انهوزها همچنین منابع خوب و غنی ویتامین E

که یک آنتی‌اکسیدان مهم ا. به
ا ماده غذایی با رزش را انید خام ، بو داده یا صورت پودر شده مصرف کنید. اا انواع لفی ارند: بادام ، فندق ، انههای لی ، گردو ، پسته ، ادام و شاهبلوط. آنه های سویا نیز چنین می دانند که خشک و بو داده جزو دانه های شما به شمار آورندگان است.

لاحظاتی اره انهلس

لا:

ادام زمینی از جمله دانه هایی است که کپک های لید کننده لاتوکسین بسیار آن هجج شنآورد. لاتوکسین سمی است که برای انسان انزا ا. این سم هم در زمین زمین و هم در کره بادام زمین یافت شد.
برنج ، گندم ، دانه های ا و ذرت خوشه‌ا نیز نیازند نیاز آفلاتوکسین ا. – لی ، محققان درباره قرار گرفتن لانی مدت بدن در برابر آفلاتوکسین ا هستند.

لرزندگان

ادام زمینی و دانه های درختی در ردیف ۸ ماده لرض‌زایا ایع ا دا. اگر والدین به دانهها و حبوبات مانند عدس ، لوبیا و نخود حساسیت داشته اند ، احبوبات مانند عدد لی ، کسانی که هیچ گونه پیش بینی امیلی لرزاند ، ممکن است به امانت اسیت نشان دهند. ادمی آسم و لریک امریکا پیشنهاد کرد که کودکان سه ال ل نخورند.

لاحظات زیست محیطی

ا در تولید انحصار به وفور استفاده از دستگرد. ال از این دست ارت ا ا:

الفا

– ا آفتکش برای کارگرانی که در مزرعه کار کردند و آنها در نزدیکی مزرعه زندگی زندگی کردند ، خطرنا ا. امبر ال در ا ا اد ا که نزدیک ا مزرعه های زندگی در آنها ار بودند ، لوغ دیررس دا. اا حیوانات هم نشان داد که این آفتکش روی سیستم اعصاب مرکزی افزایش یافته است و به لیه اندرو ، و اسیب برسا رسیده است. زندگی جانوران و ماهی های ا نیز تهدید کنید.

لوترین

دهه ا که این آفتککش در کشت داا استفاده کرد و ثابت شد که به ارگانیسم هایی در آب آسیب رسیده است.

؟

این آفتککش در کشت پسته ااده شگردد و ثانویه به زنبورهای ل شدید آسیب دید.

ا

از این آفت کشیدن به گونه خاص در امریکا استفاده کنید. شده است که ماهیان قورباغهزار از آن صدمه میبینند و از بر بر انسان انسان نیز از آن خارج شده است.

ا

ین ا این اینککه دانه های اس اشتت شد ، اَا اَ بر بر ضدعففونی که یک آفت‌کش سمی ا. اال ار امی که دانه های را شخخورید ، ل بررد به شما نیازرسا. ا وجود این ، ل بررد برای افرادی که در مزرعه کا وجود دارند ، بسیار اک ا. به لایه اوزون هم آسیب آسیبرسا.

ای مقابله با لات مربوط به اا است

از آفتککشرها دوری کنید

به انه تعداد ایی که لات ا به روش ارگانیک تولید کرد ، ا کم ا. این مزارع در امریکا نیز بسیار بسیار هستند. لات و غذاهای ارگانیک به ا پرورش دا می شود که ا رشد ا بدون ضرر یا ضرر ار کم برای طبیعت است خرید. محصولات و غذاهای ارگانیک پرهزینه ا. به

ای درباره خرید و نگهداری اا

انه های شکل های گوناگون را جذب کرده اند. اایی که با هستند را ا به مدت لا نگه ا و به ادگی اشنیده شدن ، ایدی آنها در جای خنک و خشک ا کرد. انه های پوست کنده را به خصوص اگر بخواهید به مدت طولانی لانیدری را نگهداری کنید. ا می‌خواهخواهید بیش از ۶ ماه اه‌شان آنها را در فریزر گذراند. ا انید دانه های ا به ل خرد شده هم بخرید. ا این کار در وقت شما فقط یکهجویی می خواهید ؛ لی ، هم گرانترترند و هم اینک باید در نگهداری آنها بیشتر دقت کنید ، چرا که ممکن است زودتر از اینها وجود داشته باشید. را که دانه های ا با پوست بخرید و آنها را را خرد کنید. وقت دیدید که نشانه ای از کپک روی دانه های خاص ، فورا آنها بیرون بریزید. انه های درختی بر بادام زمینی ترجیح دا و میزان سم آفلاتوکسین در کمتر ا ا.


مشاهده پیج اینستاگرام دکتر رضا متخصصانی پزشک تغذیه و رژیم ا اصفهان لیک کنید.


رضا یکا

تغذیه اان


الب ا:

اوت بین جوششیرین و بیکینگ پودر

ا شاخص لیسمی چه ا

اید ها و نبایدهای مصرف گوشت

ار در مصرف آکریلدیدگاهتان را بنویسید