معرفی قرص متوفورمین | اهش دهنده قند خون


یک داروی تجویز ا که برای ا ابتدایی نوع 2 استفاده شود. این دارو متعلق به دسته ای از داروها نا است “ا“ا. ااد لا دیابت نوع 2 سطح قند خون (گلوکز) ارند که بیشتر از حد طبیعی افزایش یافت. دیابت را نمی کند. عوض ، به کاهش سطح قند خون در یک حد امن کمک می کند.

باید به مدت لانی مصرف شود. ابراین ممکن است به عوارض آن نیز توجه داشته باشد. ایده بیان کنیم ، متفورمین می توانم جانبی خفیف و جدی ایجاد کنم که در مردان و زنان یکسان ا.

متفورمین چگونه کار می کند؟

ا دارو سطح انسولین را افزایش دهد ، اما عوض میزا قند لید شده و بدن ا می دهد. ز میزان لوکز ا که بدن ما و غذاهایی که می خوریم جذب می شود ، کاهش می دهد.

ارض جانبی شایع متفورمین

برخی از عوارض جانبی شایع ا ایجاد می کند. اقلام می توان مصرف متفورمین رخ دهندگان را مصرف کرد ، اما به طور کامل با گذشت زمان از بین می روند. ا هر یک از این لائم ا یا لی برای ا ایجاد می کند ، ب خود در ا با.

ارض شایع متفورمین ال ارد است:

 • سردل
 • ل
 • الت تهوع یا اا
 • نفخ شکم
 • ا
 • اال
 • ؟
 • اهش وزن
 • ؟
 • ناایندز لزی در دها

اااغ اسهال از مهمترین عوارض انبی افراد شروع به مصرف متفورمین ا. این لات ها به طور کامل با گذشت زمان برطرف می شوند. ا مصرف متفورمین به همراه یک وعده غذایی می توانم این اثرات را کاهش دهم. ا خطر خطر اال احتمالاً ا کم متفورمین شروع به خو ا افزایش می دهد.

برخی از اوقات می توان از دیابت در عدم استفاده از کیستیک (PCOS) استفاده کرد. ای این منظور از برچسب خارج استفاده شده ا.

ارض جانبی جدی متفورمین

ا لاکتیک

، اما بیشترین اثر جانبی متفورمین ، می توانم “ا لاکتیک ا ا لاکتیک یک ل ادر اما است که می توا به اا. ا عارضه یک اورژانس پزشکی است که باید فوراً در بیمارستان ادرار شود. صورت مشاهده لائم اسیدوز لاکتیک لافاصله ا پزشک خود را مشاهده کنید.

انه ای احتمالی ارت ا ا:

 • خستگی شدید
 • ؟
 • اهش اا
 • الت
 • ااا
 • ل
 • ؟
 • سبکی سر
 • ان قلب سریع یا آهسته
 • ااس ا
 • لا
 • یا قرمز شدن ناانی و گرما پوست
 • درد معده
 • کم خونی

کم خونی و متفورمین

کم خونی

می توان سطح امین B-12 ا بدن را کاهش داد. موارد نادر ، این می اند ا کم خونی ا سطح پایین لبول ای قرمز خون می شود. –

صورت قطع مصرف متفورمین ا مصرف ل ای ویتامین B-12 ، سطح ویتامین B-12 شما می توانید بهبود یا. داشته باشید که نمی توانید بدون مشورت با پزشک مصرف کنید دارو را قطع کنید.


ایده این مطلب برای شما ا: و درمان انواع کم خونی

لائم شایع کم خونی عبارت ا:

 • ؟
 • ؟
 • سبکی سر

گر

ا قند خون

به تنهایی اعث افت قند خون نمی شود. ا ا ال ، در مواردی که متفورمین را ا ارد زیر قرار دهید ، ممکن است دچا افت قند خون شوید.

 • یک رژیم غذایی ضعیف
 • تمرینات ورزشی مشکلوا
 • مصرف بیش از حد الکل
 • ایر داروهای ا

صورت مشاهده لائیم افت قند که می اند الرد زیر باشد ، با خود تماس بگیرید.

 • ؟
 • ؟
 • الت
 • ااا
 • ل
 • ؟
 • سبکی سر
 • ان قلب غیر طبیعی سریع یا

لات لیوی

لیهای شما را از بدن شما ارج می کنند. ا لیه ای ا خوب کار نکنند ، سطح الاتری از متفورمین در سیستم خود ایجاد کرد. این خطر “اسیدوز لاکتیک” را افزایش می دهد. –

گر شما احتمالاً لکرد لیه شما ا ل از شروع مصرف متفورمین و سپس هر ال ایش می کند.

قرص متفورمین و مشکلات لبی

لات لبی

ا ارسایی حاد لبی ارید یا اخیراً ا له قلبی ا ، نه متفورمین مصرف کنید. لب شما ممکن است خون کافی به لیه ای ا ارسال نکند. ا مر.

لات

اگر لات کبدی شدید وجود دارد ، متفورمین مصرف نکنید. شما “اسید لاکتیک” را از بدن پاک می کند. لات شدید کبدی می تواند به تجمع ا لاکتیک شود. اسید لاکتیک خطر ابتلا به اسیدوز لاکتیک افزایش می دهد. ابراین مصرف آن در صورت بروز مشکلات کبدی خطرناک ا.

الکل

الکل در حالت که متفورمین مصرف کنید ، خطر “لیسمی”ا افزایش می دهد. خطر اسیدوز لاکتیک را افزایش دهد. این به این لیل است که سطح اسید لاکتیک ا در بدن افزایش می دهد.

ا مصرف متفورمین اید ار ————- ا الکل می نوشید ، در زمان مصرف پزشک خود موردی برای الکی که برای خطر بی خطر است.

های جراحی یا الوژیک

اام. ا روش ها تأثیر دفع متفورمین ا از بدن ادرار و خطر ابتلا “اسیدوز لاکتیک” ا افزایش دهندگان. در صورت ال آزمایشات لکرد همه ، ا متفورمین را پس از عمل از سر بگیرید.

ات توقف متفورمین

شخص ترجیح می دهد ا هر دا ضد دیابت دیگری لائم وجود دا. ابراین ، بسیار مهم است که اعد لائم خود را در سبک اار ال غذا افراد ا، مدیریت وزن و ورزش منظم مدیریت کنند.

صورت نادرست ، سطح بالای لوکز خون می توا تبدیل به عوارضی ما موارد زیر شود:

 • ا ا اتی ا
 • لات کلیوی یا اتی ا
 • آسیب عصبی یا اتی ا
 • لات لبی
 • ائل مربوط به سلامت جنسی است
 • لات ا

ا ارو احتمال است ا رنگ مورد استفاده ای ا ا ا ا اخل. پزشک شما باید قبل از هر گونه معاینه پزشکی یا آزمایش تشخیص دهید که ممکن است باعث خروج ادرار کمتر از حد معمول شود ، مصرف آن را قطع کنید. گر

طمین است لازم اشد چند روز ا ا انجام احی یا ایشات پزشکی ، استفاده از این دارو را متوقف کنید.

مصرف قرص متفورمین

لاحظات حین مصرف متفورمین

ار مهم است که به دقت از العمل ای تیم مراقبت بهداشتی خود پیروی کنید:

ل:

اینطور که اشاره شد الکل ممکن است باعث اهش شدید قند خون شود. این مورد را مراقبت های بهداشتی خود در میان گذشت.

دیگر اا:

ایر داروها ا تغییر ، مگر اینکه با پزشک در میان قرار داده شده با. ین

ا:

ایر اعضای انواده باید آن را بگیرند که ا بروز عوا ا لوگیری کنند یا در صورت بروز اومد جانبی به ا کمک کننند. – ا

؟:

نسخه ا و ابقه پزشکی خود را را ا خود داشته با. انند الت ادی برای ایط اضطراری ا ا. به

موارد اضطرا:

استانی اشد که ای لی که توسط ابتدای ایجاد شده است به کمک اضطراری نیاز دا. ایدی برای این موارد اضطراری آماده ا. استفاده از دستبند یا زنجیره گردن با اسه پزشکی (ID) ایده خوبی است. ک

شرایط خا:

ا توجه به توضیحات در متفورمین زیاد باعث اسیدوز لاکتیک می شود. علائم اسیدوز لاکتیک شدید و سریع بروز کرد و در زمان زمانی بروز کرد که سایر مسائل بهداشتی مربوط به دارو نیست ، وجود داشت و بسیار شدید بود ، مانند حمله قلبی یا ارسایی لیهبه ا لاکتیک. صورت بروز لائم اسیدوز لاکتیک ، باید فوراً به کمک پزشکی فوری بروید.

ارداری:

ا دارو ممکن است باعث تخمک برخی از زنان یائسه شود که قاعدگی منظم اانه ندا باشد. این مورد می اند اال ارداری ا افزایش دهد.

ا قند خون:

این دارو می تواند باعث افت قند خون (کاهش قند خون) شود. ا امر بیشتر در موارد مشاهده می شود که این دارو همراه با ارواح اصالت مصرف شود. خون پایین اید از اینکه باعث می شود از بین رفتن هوشیاری (بیهوشی) درمان شود. افراد لائم می توانند از کاهش قند خون را احساس کنند. ست پزشک خود در مورد بهترین روش برای درما قند خون پایین صحبت کنید.

مصرف قرص متفورمین

توصیه مهم

اری دیابت و انواع آن اکنون به عنوان یک ا شایع ا می شود که از تغییر سبک زندگی تغذیه االم ا. به

لینیک قلب و دیا ا با وجود متخصصین با تجربه در حوزه اری های لبی و عروقی همچنین بیماری ابتدایی می تواند به طور مستقیم برای ا و درمان این دست بیماری ها ا. ا می را با اجته به ا مرکز بهترین مسیر درمان را شروع کنید.

مشاوره رایگان با پزشکان مجرب و رزرو نوبت با قلب و دیا ا الا اس بگیر.️

شعبه یک: آباد ، خیابان ، لاک ؟

-۸۸۰۶۷۱۷۵

-۸۸۵۵۷۶۰۱-۳

:

https://www.mayoclinic.org

www.medicalnewstoday.com

https://diatribe.org

ای امتیاز این نوشته لیک!

[کل: 1 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید