ل از بررسی ویتامین B1 و فواید آن || امین B1 ، در چه غذاهایی وجود دا


از بررسی ویتامین B1 و فواید آن باید بدانید که ویتا B1 ا امین ، بدن را ادر می سازد از کربوهیدرات ها به عنوان انرژی استفاده کند. ا اده برای ابولیسم لوکز نیاز است و نقش لیدی در لکرد اعصاب ، ماهیچه ها و لب ا. بهتر است ، ویتامین B1 ، غذاها ، اید و علائم کمبود آن را بهتر بشناسید. ا B1، مانند همه ویتامین های لکس ب.یک ویتامین لول آب ا. امین ا اساس موادی که در آنها ل می شوند طبقه بندی شده ا. برخی در آب و برخی دیگر در چربی حل می شوند. ویتامین های محلول در آب از طریق جریان خون منتقل و هر چیزی بدن از آن استفاده نمی کند در ادرر دفعش مد.

اکی ها و مواد غذایی ا ا B1

ماهی و غلات منبع خوبی ا ویتا B1 ا امین به ا الایی از ویتا B1 به ها و ا اوی مصرف امل ل لم ، جگر ، ال ، مرغ ، سیب زمینی ، مارچوبه و کلم پیچ هستند. لات صبحانه و محصولات با سفید یا سفید ممکن است با ا ب. غنی شده با.

حدود نیمی از مردم ویتا B1 به

اکنون با اوران پزشکت مشاوره لاین

کردن ، پختن غذاهای جوشاندن آنها در آب ، تیامین را از بین می برد. از آنجا که ویتا B1 لول در آب است ، در آب آشپزی ل می شود. سفید که غنی نشده باشد تنها اوی یک دهم تیامین موجود در برنج قهوه ا ا.

مکمل های غذایی موسسه ملی ا (NIH) تکه نان سبوس ار نمونه 0.1 لی گرم یا 7 درصد از نیاز آن است. مرغ و سیب فاقد تیامین هستند. اان به منبع مدافع ا B1 از دارد ، زیرا این ویتامین در بدن ذخیره نمی شود. ابراین باید بخشی از رژیم غذایی روزانه با.

اید ویتامین B1

امین B1 و اید آن | ؟

ا B1 ا امین به پیشگیری ا بروز عوارض در سیستم عصبی ، ما ها ، لب ، معده و روده ا کمک می کند. در جریان الکترولیتها ال و خارج لولهای ا ای و عصبی نقش دا. این ویتامین همچنین به پیشگیری از بیماری ایی ما بری بریکه امل اختلالات لب ، اعصاب و دستگا گوارش می شود ، کمک می کند.

ارد استفاده از ا B1 در پزشکی

ارانی که برای درمان ، سطوح پا یا کمبود ویتا B1 باز کنند ، امل اران ممکن است به نوریت محیطی هستند. ا اری التهاب اعصاب خارج از مغز یا لاگر ا. ا ورزشکاران ای افزایش لکرد خود از ل ای امین استفاده می کنند.

افراد لا لیت السروزاال اج و اشتهای ضعیف نیز احتمالاً اردیامین را باز کنند. شخصی که به الت کما ممکن است تزریق تیامین انجام شود.

ایر شرایطی که ل ای تیامین می تواند به آنها کمک کند ، ا ا:

 • ا
 • ا
 • ا
 • اری لبی
 • ا
 • های پوستی
 • ان دهانه رحم
 • ضعف سیستم ایمنی بدن
 • لوک ς و سایر لات ا
 • سندرم مخچه ، نوع آسیب مغزی ا.
 • اری کلیوی در اثر ممکن به دیابت نوع ۲

لائم کمبود ویتا B1

امین B1 و اید آن | ؟

ا B1 به طور خاص به ا بری شود ، وضعیتی که من آن را بدهم. ین اهیچه ها ممکن است ضعیف شوند و لائم لبی به ا ال ، شدن قلب رخ دهد.

انه چقدر ویتا B1 از ا

آن دوز توصیه شده برا امین ان 1.2 لی 1.1 لی گرم ای ان ال 18 ال است. ا در دوران ارداری ا در هر سنی اید آن 1.4 لی گرم مصرف کنند.

چه کسانی در خطر کمبود B1 من

اادی که رژیم غذایی نامناسب ا و لایان به سرطا بیمار صبحگاهی در دورا بارداری ، ا چا الیز در معرض کمبود تیامین هستند. فر

-کورسا الال است که افراد لا الکل مزمن را تحت تاثیر قرار می دهد. این سندرم با کمبود تیامین ارتباط دا و در صورت عدم درمان می توا کشنده با. فر اریهای دیگر ما اچآیوی مواد مغذی را اهش می دهند و من می توانم به کمبود ویتا B1 به

لکرد ویتامین های گروه ب.

همه ویتامین های گروه ب. لول در آب هستند. ا در تبدیل شدن کربوهیدرات ها ، چربی ا و پروتئین به ا یا لوکز کمک می کنند. ا ب. ای حفظ سلامت کبد ، پوست ، مو و چشم نیاز ا. همچنین در سیستم نقش دارند و برای عملکرد خوب مغز مورد نیاز هستند. امین های گروه ب. اهی ویتامین ضد نیز نامیده می شوند ، زیرا زما استرس سیستم ایمنی بدن را می سازند.

اات جانبی ا ب.

اهد هیچ گونه آسیبی را ا ویتا B1 ایید نمی کند ، اما سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) مورد استفاده از ل ار ار می دهد. فر پزشک عم ς ی ا متخصص تغذیه مورد چگونگی بهبود لامت مشاوره بگیرند.

اخل ارویی ا

امین B1 و اید آن | ؟

به ز ا اوقات ای درمان الا اری های ا شربت افرا و اسیدوز لاکتیک استفاده می شود که متخصصین پزشکی مربوطه تجویز می شود.

اى می تیامین را اى دریافت کنید. این به صورت قرص ای با استاندارد و با سرعت افزایش می یابد. ای کمبود شدید ، ویتا ب. به صورت تزریقی تجویز می شود. سعی کنید لای تیامین را از داروخانه ا خریداری کنید. اینها امل قرص های ویتامین B کمپلکس و قرص های مولتی امین ا.

ا کمبود ویتا B1 انجام دهید ، کاملا یک بار در روز امین مصرف کنید. استفاده از آن را در غذا ا بدون استفاده نکنید. ا ااد.

آیا باید تیا مصرف کنید؟

ا الان آن 12 ال الا چند تیامین مصرف کنند. صورت متخصصان ، امین اى انید به 12 ال بدهید. امین شاید برای برخی افراد اسب نبا. ای اعتماد از این که ای شما بی خطر هستید ، از شروع مصرف به پزشک الاعید ا:

 • گذشته نسبت به تیامین یا هر دا دیگر واکنش لرژیک داشته ا.
 • اگر قرار است آزمایش خون انجام دهد. می توانم بر نتا برخی از آزمایشها را تجربه کنم.

نحوه و زمان مصرف تیا

ا تیامین توسط تجویز شده ، ام مصرف آن ، دستورات پزشک ا ال. ——– بسته به نیاز شما به تیامین و ا آیا پزشک تجویز شده است متفاوت نخواهد بود. شرایط کمبود خفیف ا دوز ا الان بین 25 تا 100 لی گرم است که یک بار در روز مصرف شود. به

ا برای کودک تیامین تجویز می شود ، پزشک ا وزن کودک برای دوز مناسب استفاده می کند.

چگونه می توانیم ویتا B1ا تامین

امین B1 و اید آن | ؟

امین را می توان از طریق غذا ا مصرف کنید. را به طور امل ا یک نوشیدنی آب قورت دهید. در صورت استفاده از قرص برای آن ل است ، با استفاده از خط وسط ، قرص ا به دونصف تقسیم کنید. دو نیمه را اگانه استفاده کنید. ای درمان کمبود ویتا B1دوز مصرفی به طور کامل می می تا آنی که سطح آن به الت عادی و لائم بهبود یا. امی که سطح.

ا دست دادن 1 یا 2 دوز به اشتباه احتمالاً لی مهم اهد بود. اما اگر کمبود کرده اید و مدام از تیامین خود را اموش کنید ، از پزشک راایی بخواهید.

ا مصرف تیامین خود را فراموش کنید به محض به یا آوردن دوز فرا گرفته را مصرف کنید ، مگر ا زمان دوز بعدی نزدیکباب ا صورت دوز را فراموش کرده اید و فقط دوز بعدی را به صورت عادی مصرف کنید. ای جبران دوز فراموش شده 2 دوز مصرف کرد.

ا دوزها ا فراموش فراموش می کنم احتمال دارد برای یادآوری ، زنگ هشدار تنظیم شود. می توانید از داروساز در مورد راه های دیگر که به شما در یادگیری استفاده کنید کمک کرد ، اعی بخواهید. گر

ارض مصرف زیاد ویتا B1

امین به طور کلی در یک داروی ار بی خطر ا. ا که مصرف بیش از حد آن آسیب برسا. اگر نگران هستید ، با یک اروساز ا پزشک مشورت کنید. انند سایر داروها ، تیامین می توا در برخی افراد عوارض آنبی ایجاد کند. اما چند نفر ارض جانبی ندا یا عوارض جزء دا. ا این عوارض جانبی شما ا ار می دهید یا برطرف نمی شود ، با یک داروساز یا پزشک مشورت کنید:

 • اال
 • معده درد
 • احساس بیماری (حالت)

ا:

https://www.nhs.uk/medicines/thiamine-vitamin-b1/

https://www.medicalnewstoday.com/articles/219545

https://www.medicalnewstoday.com/articles/219545

دیدگاهتان را بنویسید