لل بروز سنکوپ – سنکوپ در انان


لل بروز سنکوپ – سنکوپ در آنا

امکان ا در سنی و برای ا جنسیتی رخ داد ، بنابراین نم ی توان ادعا کرد که این عارضه برای افر مدسن ا. م

ا شما شما این نوشتار رسا ا ال کسب ا اره لت آن را با. ا این نوشتار آن ————–

سنکوپ چیست؟

، ا دست ا ا ارضه بیشتر اوقات اتفاقات می افتد که فشا خون ا ا (افت فشار خون) و قلب اکسیژن کفی هنه مم. این روند می تواند خوش خیم باشد ا ا علائم یک بیماری زمینه ای نیز به شما آید.

عوالی با سنکوپ می شود؟

یک ا ز

علت سنکوپ و هر گونه بیماری زمینه ای نیز مهم ا. ا ا

سنکوپ واسطه عصبی چیست؟

ا عصبی یا اصطلاح پزشکی (NMS) ایج ترین نوع غش لیل مکرر مراجعه به بخش ای اورژانس ا. به آن سنکوپ لکس ، نوروکاردیوژنیک ، ازوواگال (VVS) یا “وازودرسپرس” می گویند ، خوش خیم است و بنند ب زدمد هزدد پزدد

ست NMS ین

NMS ” ” ” ” ” ” ‘. ار دادن فرد در الت ابیده جریا خون هوشیاری را ازیابی کرده و تشنج را پایان می دهد.

بزرگ شده الالات نیز می تواند از سنکوپ شود همچنین می توانم از عوارض جانبی برخی داروها ا.

از انواع سنکوپ یک الال را من می دهم:

آنی که با ورزش آن را تجربه می کنند.

آنی که با قلب یا نظمی لب آن را تجربه می کنند.

آنی که با ابقه خانوادگی سنکوپ مکرر یا مرگ ناگهانی آن را تجربه می کنند.

    قلبی

قلبی چیست؟

ا این امر می تواند خطر مرگ ناگهانی لب را افزایش دهد.

اادی که مشکوک به سنکوپ.

ا ابی آن دهنده ناهنجاری ا.

لائم و نشانه های هشدار

های الف با لائم یا انه های هشدار دهنده همراه ا. امل ارد زیر است:

• الت

• لکنت ان

• نبض ضعیف

• در بدن بدن که باعث می شود ناگهان سرخ شوید یا سرد شوید.

• اگرانی و اخوشایند

• پوست رنگپریده

• سوالات در بینا مانند دیدن موارد ، بینایی تونل ، تاری دید ، یا گشاد شدن مردمک چشم

• احساس می کنید انگار صداها اگران لی دور هستند.

• سر ، تبدیل شدن بدن به احساس انگار سر و بدن بی وزن هستند.

• بی حسی

• یا احساس حرکت اتاق

• ان قلب

• ضعف بدن

• لرزش

    قلبی در جوا

در جوانان و ال

ارضه ای ل است ، اما الان الای 80 ال در معرض خطر بستری شدن در ارستان و مرگ هستند. فر

قلبی ، خطر الاتری در افراد زیر 60 ال ارد. ا بیماری لبی شنا قلب کوتاه ا از دست داوشیاری اا در هنگام انجام کار غش کردن در الت ا معاینه در غیر غیرطر ؛ ا تجربه خانوادگی شرایط ا.

    قلبی در اا

در زمان سنکوپ لازم است به پزشک مرا کنید؟

به

موارد زیر حتماً به پزشک مرا:

• ا بیش از یک بار غش کرده ا.
• ا دو دقیقه ل کشید تا هوش بیایید.
• ا شک دارید که باردار نیستید.
• بیهوش شدید ، ل انه یا روده خود را از دست داده اید.
• ان قلب ا تپش یا امنظم ا.
• ا درد سینه داشته باشید.
• ا ابقه اری لبی ، ار خون بالا ا ایین یا ابتدا.

ا که به پزشک مرا می کنید ، ا معاینه ست اا مواقعی ای نیز تشخصی ازمند ا ا. ا ایشات ممکن است امل ا زیر ا:

• فشار خون
• ارداری ، اگر احتمال ارداری وجود دا
• الاردیوگرام (نوار قلب) ، برای تجزیه و تحلیل الیت الکتریکی قلب شما و بررسی ضربان قلب نا
• جدول شیب ، جهت تجزیه و لیل چگونگی پاسخ قلب و فشار خون شما به تفاوت در وضعیت بدنی
همچنین ممکن است از شما ابقه پزشکی بخواهد ، که ال ارد ا:
• های فعلی و گذشته
• ایتی از چیزی در رویداد رخ داده است.
• استفاده از دارو ، هم بدون نسخه و هم نسخه

ا شما خواسته می شود که حادثه را تا ا ممکن است با جزئیات بیشتر به یاد آورید. ا ا به.

گزینه های درمان سنکوپ

های درمان چه مواضع هستند؟

های درمانی به لت ایجاد سنکوپ و نتایج ارزیابی و آزما بستگی دا. از درمان این است که شما ا ار اپیزودهای سنکوپ نشوید.

های درمان ارتند ا:

• داروها در اروهای لی تغییر می دهند.
• لباس ای ساپورت یا اب های فشاری برای بهبود گردش خون.
• ایجاد تغییر در رژیم ایی: پزشک ممکن است به شما پیشنهاد کند که وعده های غذایی کوچک و مکرر بخورید پیشنهاد دهید. (سدیم).
• ام ​​ایستادن بسیار محتاط ا.
• ام ​​خواب سر تخت خود را لند کنید. ا
• اجتناب از یا شرایط ا ”عامل” که باعث یک دوره سنکوپ می شود.
• آموزش بیوفیدبک برای ل ضربان قلب سریع
• ان بیماری لبی اختری
• اَن از برای اَن لب (فقط ا بیمارانی ا پزشکی خاص ارند لازم است). لاتور لبی ابل اشت (ICD). ین —————

های انجمن قلب ا

ای AHA (انجمن لب ا)

1. اادی که لائم هشدار غش گیجی ، الت و کف عرق می کنند با بنشینند ا از بکشند. که سنکوپ ا

2. ار لب (الکتروکاام) همچنین بخشی از ارزش الیه ای ارائه شده در مورد لت سنکوپ خرید می شود. ا ا

3. ار قلب نیز برای کودکان و بزرگسالان لا به سنکوپ توصیه می شود. مشکوک بودن.

4. اگر به طور خاص مشخص نیست ، انجام “آزمایش شیب” برای مفید بودن است. ار خون و آن لب در الی که روی تخته درا کشیده اید و تخته را کرده است اذیت می شود. ااد لا NMS لیل افت سریع فشا خون و لب ، به طور کامل در زمان شیب غش می کنند. افراد دوباره به پشت خود قرا می گیرند ، جریا خون و هوشیاری آنها بازیابی می شود.

5. اران لا VVS و اقد شرایط پزشکی جدی به طور کامل در یک ایط ایی ابل ل هستند. ای افراد مسن ، یک رویکرد ام در همکا با متخصصان افراد می تواند مفید باشد.

6. ای فردی که کمبود آب بدن ممکن است افزایش نمک و مایعات را در آنها داشته باشد از سنکوپ مفید باشد. ا توصیه – همچنین حذف یا کاهش داروهای فشار خون پایین و دیورتیک ها – ای افرادی که سنکوپ موقعیتی را تجربه کرده اند نیز مناسب و بی خطر ا.

7. ایر تغییر در سبک زندگی ، مانند ورزش ، همچنین می توا به درد کودکان بخورد.

آینده سنکوپ

به به

اانی

علت سنکوپ و راه های ا آن نیازمند مراجعه به متخصص ا. ا در ال اضر لینیک ای درمانی ا می خواهم در ا امر کمک کننده با. ا صورت تجربه این دست بیماری ها را با ین تماس گرفته و در پی درمان با.
:
https://www.heart.org
https://my.clevelandclinic.org
https://www.healthline.com

ای امتیاز این نوشته لیک!

[کل: 2 میانگین: 4]

دیدگاهتان را بنویسید