غذا اران | غذا مناسب اا


غذا ارا

اشتن رژیم غذایی در زمان ورزش بسیار حائز اهمیت ا. امه غذا اسالم می ا هم در لکرد و هم در نتیجه ورزش ا ست.

ابراین افراد که از برنامه ورزشی استفاده می کنند بهتر است یک رژیم غذایی نیز داشته باشند.

استفاده از ورزش انرژی بدن مصرف شود و م

امه غذا ارا

به شما همچنین اگر ورزش را به شکل حرفهای دنبال کرده اید ، انجام تمرینات بدنی روزانه از اولویتهای زندگیتان باعث میگردد و حتماً برای موفقیت در این امر به برنامه غذایی ورزشکاران مناسب نیز احتیاج دارید. ز دیگر در ااده ز ا وجود ، استفاده از

اصولا توجه داشته باشید که مصرف کنید با بهترین کیفیت مکملهای ورزشی تنها برای یک دوره مصرف سه تا چهار ماه قبل از مسابقات با فشار تمرین زیاد است و نه نیازی به مصرف مداوم اینها وجود دارد و نه به صلاح است که از این مکملها استفاده مداوم بعمل آید. ا ااستفاده از ل ای ورزشی نیز تحت تأثیر یک پزشک امه ایی آران لحا شود.

در سایت وزن من ، با اطلاع از نظر کارشناسان و متخصصان امور تغذیه و همچنین مربیان کارنه باشگاه و استاد رشته تربیت بدنی شما را به روزترین برنامه غذایی ورزشکاران مناسب افراد متخصص برای حضور به اندام عضلانی مورد انتظار خودشان می دانستند و خواستند کرد. ا ما اه ا.

ااس توصیه. به ا اینرو شلبایست به مرکز درمانی معتبر دریافت برنامه غذایی ا یا رژیم افزایش وزن معتبعه نما.
مقدار تغذیه ورزشی با امه غذا اا

فر ذ ا اا به بودن در ———-
ات برنامه غذایی اا

ورزشی فر
امه غذایی ورزشکاران نسبت به افراد افراد عادی متفاوت ا. به تا ۲ گرم به ازای هر لوگرم وزن بدن ا. ا غذا ورزشکاران بسته به نوع ورزش ، سنگینی و سبک ورزش مختلف متفاوت است.

ا سایر ویژگی های امه غذایی اران افزایش نیاز به ا تأمین انرژی و ممانعت از ایجاد حس خستگی زودرس ا. ا دگر سو ، افزودن املاح و ویتامین های برای له کردن ایستاده امه غذایی ورزشی گنجانده می شود. به

ا برنامه غذایی اا

به
مقدار محاسبه انرژی در برنامه غذایی اا

به طور خاص در طراحی یک برنامه ورزشی توجه به نوع ورزش ، مدت زمان آن و تعداد دفعات انجام آن در طول هفته هفته حائز اهمیت بیشتری بعنوان میبایست بر اساس میزان کالری مورد نیاز و مقدار کافی و متعلق به گروههای غذایی برنامه غذایی پزشکان به گونهای طراحی شده است. که به صورت

ا فر

خدمات اخلی و بینالمللی ا.
برنامه غذایی ورزشکاان چه بخوریم

: سینه مرغ پز به آن ا یا ار ، کمک زیادی در رسا پروتئین به بدن فرد ورزشکار انجام داد.
——–
کربوهیدرات دیر جذب: مصرف غذاهایی انند ماکارانی ، برنج و نا
از نوشابه های ازدا استفاده کنید
استفاده از قند ساده ۳۰ دقیقه ل از تمرین
استفاده از گوشت گا به عنوان بهترین گوشت مصرفی
ادا از مغز ، لهپاچه و سیرا ای لوگیری از گرفتگی های لانی
ااده از غذاهای آب پز ، کبابی و بخارپز و کاهش مصرف غذاهای سرخِشده
اندن مصرف جگر هفته یکبار در برنا غذا اا
مصرف مکملهای غذا بدون مشورت با متخصصین و مشاغل در زمینه برنامه غذایی اا
(۵ وعده یا بیشتر): اای

برنامه غذایی ورزشکاان چه نخوریم

ااب: ز.
ا: ا ارویی ا ا ا: مورفین و ا به لیل اثرات مخربی را ارند اً

امه غذا اران ل ا مسا

ا

ا ایی اان احتمالاً مصرف ایا چرب ا را از اا با اتلا و جذب سریعتر از استفاده نمایان کرد. موردکه حتما.

————————— م. ابراین واقعیید از فرنی ، تخم ا و اهی ا موارد استفاده کرد.
ای بارگذاری کربوهیدرا در برنامه ایی ورزشکارا

غذاهای با ات زیاد 3 روز قبل از مسابقات و تمرینات ورزشی (مناسب برای مسابقات هفتگی)
برنامه غذایی ورزشکاران 6 روز: در سه روز اول قبل از مسابقات ، برنامه غذایی پزشکان با مواد غذایی با کربوهیدرات بالا به اضافه تمرینات ورزشی سبک و 3 روز آخر نیز گنجاندن مواد غذایی با میزان کربوهیدرات کم در برنامه غذایی ورزشکاران به اضافه تمرینات ورزشی سنگین ( امه غذای اران مناسب برای مساءت در سطح لی و جهانی)

اه های ارتباطی با ا اره هندیجانی

اره تماس مستقیمم: ؟

: لوار کشاورز ، بین جمالزاده و کا اختمان آن ا لاک طبقه دد ا ؟

دیدگاهتان را بنویسید