شهرداری ها و دهیاری ها باید درآمد مشخص و پایدارتری داشته باشند


شهرداری ها و دهیاری ها باید درآمد مشخص و پایدارتری داشته باشند

عضورئیس مجلس از ابلاغ قانون «درآمدها و هزینه های پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» خبر داد و گفت: هدف از این قانون ایجاد درآمد پایدار و تنظیم هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها است.


به گزارش ایلنا، سید محمد حسینی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اهداف اصلی این قانون گفت: با توجه به اینکه افزایش جمعیت شهری و ایجاد نیازهای جدید در روستاها، توسعه روابط اجتماعی و گسترش مناطق مذکور، تقاضاها و نیازهای فزاینده ای را ایجاد کرده است، از این رو شهرداری ها و دهیاری ها برای ارائه خدمات شایسته تر، نیازمند درآمد مشخص و پایدارتری هستند.


حسینی تصریح کرد: در راستای ایجاد درآمد پایدار و ساماندهی هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها استفاده از روش هایی مانند کاهش وابستگی به درآمد مستمر از جمله درآمد ساخت و ساز، تعیین سازوکار موثر برای اخذ عوارض جاده ای و درآمد قانونی، ایجاد یکپارچگی. هنگام تعیین مالیات در شوراهای اسلامی، ساماندهی توزیع مالیات با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و کمک های مالی دولت، پیش نویس قانون مذکور تدوین شد.


معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بر اساس این قانون شهرداری ها و دهیاری ها می توانند برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی در چارچوب مصوبات نظارتی از ابزارهای تامین مالی مختلف و روش های اجرایی مناسب استفاده کنند. ارائه ضمانت های کافی شوراهای روستایی نیز می توانند به عنوان یک دستگاه اجرایی از وام برای خرید دارایی استفاده کنند.


انتهای پست/