سه هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز می شود


سه هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز می شود

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بر اساس توافق صورت گرفته مبالغ وصول شده از بدهی دولت به بانک مرکزی به طور مرتب در صندوق مسکن ملی واریز می شود که در سال 1400 تقریباً سه هزار میلیارد تومان است.


به گزارش ایلنا، علی صالح آبادی در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی آخرین وضعیت تامین مالی تولید مسکن، اجرای قانون جهش تولید و عرضه مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد. و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یک ردیف اعتباری وجود دارد که متعلق به حدود 12 سال پیش بوده و برای ساخت مسکن مهر داده شده است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن مقرر شده است که این بدهی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل و وجوه حاصل از بازده پروژه مسکن مهر در صندوق ملی مسکن واریز و برای مصارفی که هنوز مشخص نشده استفاده می شود.


مدیرعامل بانک مرکزی با بیان اینکه مکاتبات سازمان برنامه و بودجه با بانک مرکزی برای وصول بدهی مربوط به خط اعتباری مسکن مهر به دو صورت انجام شده است، اظهار داشت: یکی از روش های پیشنهادی است. این است که خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی سعید میلیارد تومان بلافاصله به بدهی عمومی تبدیل می شود و یا در صورت وقوع جزئی و به مرور زمان بر اساس توافق بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفته شده است. به تدریج تبدیل به بدهی ملی به بانک مرکزی می شود.تبدیل و مبلغ وصول شده به صورت منظم و به محض واریز به صندوق ملی مسکن.


وی با تاکید بر اینکه طبق توافق، مبالغ وصول شده از بدهی دولت به بانک مرکزی به طور مرتب در صندوق ملی مسکن واریز می شود که در سال 1400 تقریباً سه هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: تا سال 1415 میزان بدهی معادل 50 هزار میلیارد تومان از دولت های بانک مرکزی وصول می شود.


انتهای پست/