سازمان های تحول در منابع انسانی در راه است


سازمان های تحول در منابع انسانی در راه است

میراخم موسوی گفت: در ایجاد سازمان تامین اجتماعی باید به چابکی، تعادل قوا و پشتیبانی و هماهنگی و تقسیم وظایف شفاف فکر کرد.


به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: کلید تحول در سازمان تامین اجتماعی حوزه نیروی انسانی است و نیازمند تغییر نگرش نسبت به نیروی کار، زمینه سازی برای تغییر و ارتقای همه جانبه هستیم. خدمات این سازمان.” افزایش انگیزه و رضایت کارکنان منجر به افزایش رضایت افراد می شود.


میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در نشست برنامه های توسعه مدیریت سازمان تامین اجتماعی و تغییر معاونت منابع انسانی گفت: این امر در حال تحول است و باید در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد. این سازمان کل نگر رویکرد مدیریت به منابع انسانی نیز مبتنی بر یک استراتژی کل نگر در راستای استراتژی و رویکرد اصولی سازمان است و باید همین رویکرد را برای منابع انسانی در تمامی حوزه های سازمان دنبال کرد. ارتباط بین واحدهای مختلف سازمان و ارتباط بین خط و ستاد را می توان در همین چارچوب ارزیابی کرد و لازم است پیوند روشن و مؤثری بین خط و ستاد سازمان ایجاد شود.


موسوی افزود: در حوزه نیروی انسانی اصلی ترین موضوعی که باید به آن توجه شود بهره وری سازمان است. ما باید همیشه بر افزایش بهره وری تمرکز کنیم. برای افزایش بهره وری باید برنامه ریزی های اصولی برای کل سازمان داشته باشیم و در هر قسمت با توجه به برنامه سازمانی بتوانیم با اتخاذ راهکارهای موثر برای افزایش بهره وری، اثربخش بوده و برنامه خاصی را تدوین کنیم. یادگیری سازمانی در حوزه منابع انسانی باید همواره مورد توجه و تداوم قرار گیرد. آموزش کارکنان، چرخش شغلی، جانشین پروری و انتقال مهارت های سازمانی از مهم ترین موضوعاتی است که باید در تمامی بخش ها به طور جدی به آن پرداخته شود. تعامل سازمانی باید مبتنی بر انتقال دانش باشد و بتوانیم بر اساس دانش و مهارت سازمان در مورد موضوعات مختلف تصمیمات درستی بگیریم.


موسوی ادامه داد: تفویض اختیار باید به عنوان یک اصل دیده شود و البته تفویض اختیار باید در چارچوب مشخصی صورت گیرد و با نظارت دقیق و تفویض مسئولیت همراه باشد تا کار سازمان پیش برود. سریعتر و دقیق تر تلاش های تحولی ارزشمندی در حوزه نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی در حال انجام است و تلاش شبانه روزی جهادگران نتایج ارزنده ای در این حوزه به همراه داشته است. با اقدامات ارزنده ای در جهت تغییر جایگاه شهدا و رویکردهای ارتقای خدمات رفاهی و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی در سازمان شاهد افزایش رضایتمندی در سطح سازمانی هستیم که قطعا این روند ادامه خواهد داشت.


مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین در خصوص تقسیم وظایف و ساختار سازمانی سازمان گفت: در ساخت سازمان تامین اجتماعی، چابکی و کوچک سازی سازمان، تعادل بین نیروهای کلیدی و پشتیبانی و هماهنگی، انسجام و باید یک تقسیم روشن و دقیق از مسئولیت ها در نظر گرفته شود. تطهیر موضوع مهم دیگری است که در تغییرات ساختاری باید مورد توجه قرار گیرد و می توان فرآیندها را کاهش و بهینه کرد. یک ساختار منعطف ایجاد کنید تا امکان تفویض اختیارات بیشتر به روسای بخش ها فراهم شود، بنابراین استراتژی سازمانی باید در رابطه با ساختار سازمانی روشن شود و ساختار سازمانی باید با استراتژی سازمانی همسو شود.


انتهای پیام/