دولت مفاد اجرای ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تصویب کرد.


دولت مفاد اجرای ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تصویب کرد.

هیئت وزیران روز چهارشنبه 21 مرداد 1401 آیین نامه اجرایی بند 70 قانون جامع خدمات ایثارگران سهمیه ثبت نام ایثارگران در دانشگاه ها و آموزشگاه ها را تصویب کرد.


به گزارش ایلنا، به نقل از ایثار، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت، بر اساس ماده 70 قانون جامع ارائه خدمات به ایتار و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری . ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاه های دولتی و موسسات غیردولتی و موسسات اجرایی مشمول ماده 2 این قانون موظفند نسبت به اعطای سهمیه پذیرش به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، بورسیه های تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصت های تحصیلی اقدام کنند. و دوره های دکتری تخصصی (5) درصد سهمیه انحصاری جانبازان کمتر از (25) درصد و همسر و فرزندان آنان و همچنین همسر و فرزندان رزمندگانی که حداقل 6 ماه به صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشته اند و (25) درصد. از شاهد سهمیه ای، جانباز، همسر و فرزندان معاف و همسر و فرزندان معاف و جانبازان بالای 25 سال، به همسر و فرزندان سود تعلق می گیرد.


همچنین مطابق تبصره 1 ماده قانون فوق الذکر، در صورتی که سهمیه ایثارگران (25) درصد (مشمول بند 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن) تکمیل نشده باشد و (5) درصد جانبازی ویژه. سهمیه زیر (25) درصد و همسر و فرزندان جانبازان زیر (25) درصد و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، دولت موظف است مابقی ظرفیت آزاد را اختصاص دهد (25). درصد شهدای مازاد بر (5) درصد به جانبازان زیر (25) درصد و همسر و فرزندان و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل 6 ماه کار داوطلبانه در جبهه که واجد شرایط لازم باشد.


در این راستا هیات وزیران بنا به پیشنهاد صندوق شاهد و ایثارگران و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح و بر اساس ماده (75) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، (47. ) بند قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و (الف) ماده 90. ). ) بند قانون برنامه ششم توسعه، آیین نامه اجرایی مذکور را تصویب کرد.


انتهای پست/