خلاصه بنیاد بهداشت ایالت نیویورک تأثیر کمبود غذا بر سلامت روان را بررسی می کند


یک شماره جدید که توسط بنیاد بهداشت ایالت نیویورک نوشته شده است، «تأثیر کمبود غذا بر سلامت روان در طول همه‌گیری کووید-19 در ایالت نیویورک»، از تجزیه و تحلیل‌های بنیادی قبلی تشکیل شده است که میزان افزایش میزان سلامت روان ضعیف و کمبود غذا را در میان افراد ثبت کرده است. ساکنان نیویورک این گزارش جدید با استفاده از تحقیقات ملی به عنوان پایه، ارتباط بین تجربه کمبود غذا و سلامت روان ضعیف در طول همه گیری را بررسی می کند.

رژیم لاغری سریع