حمایت دولت از توسعه پروژه های نخبه / 13. گام های مثبت دولت برای حفظ سرمایه انسانی


حمایت دولت از توسعه پروژه های نخبه / 13. گام های مثبت دولت برای حفظ سرمایه انسانی

وزیر کشور با بیان اینکه دولت از توسعه پروژه ها و موضوعات مرتبط با نخبگان حمایت می کند، خاطرنشان کرد: حمایت دولت از نخبگان علمی کشور ایجاد شده است. هر تولیدی که داخلی شود به معنای ایجاد ظرفیت جدیدی برای حفظ نخبگان کشور است.


احمد وحیدی وزیر کشور در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: باید در این باره با جزئیات بیشتری صحبت کنیم. در حالی که بسیاری از نخبگان کشور را ترک می کنند، بسیاری برمی گردند. بر اساس گزارش های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اکنون می بینیم که گام های خوبی برداشته شده و تعداد قابل توجهی از این بستگان به کشور بازگشته اند.


وحیدی با اشاره به اینکه بحث حفظ نخبگان و سرمایه های انسانی در کشور یک وظیفه دوگانه است، گفت: نخبگان عزیز ما باید پشتکار داشته باشند تا زمینه کار خود را فراهم کنند. دولت باید به طور کامل از آنها حمایت کند.


وزیر کشور همچنین با تاکید بر اینکه حمایت دولت از نخبگان علمی ملی عینی است، خاطرنشان کرد: دولت از توسعه پروژه ها و موضوعات مرتبط با این نخبگان حمایت کرد. هر تولیدی که داخلی شود به معنای ایجاد ظرفیت جدیدی برای حفظ نخبگان کشور است.


وی افزود: وقتی گفته می شود از خارج وارد نکنید، موتور، خودرو، هواپیما، کشتی و… تولید کنید، به این معناست که نخبگان متخصص در این زمینه باید در کشور ما بمانند. ایجاد این قابلیت ها به معنای حفظ نخبگان ایرانی است. دولت با تعریف پروژه ها و داخلی سازی به دنبال ایجاد یک حوزه کاری نخبه برای حفظ آنهاست.


وحیدی با بیان اینکه نخبگان باید روی یکپارچگی تمرکز کنند، گفت: نخبگان باید متحد شوند و توانمندی های خود را یکپارچه کنند. همچنین تقویت و ادغام توانمندی های فناورانه آنهاست و این یک خواسته جامعه است که از یک سو دولت و از سوی دیگر خود نخبگان هستند. با این رویکرد اگر خدا بخواهد در مقطعی جلوی کار گرفته می شود و پیشرفت کشور را بسیار گسترش می دهند.


انتهای پست/