جهاد دانشگاهی رسالت خطیری در عرصه جهاد اقتصادی و فرهنگی دارد / بخش مهمی از بودجه جهاد از طریق خدمات تخصصی تامین می شود.


جهاد دانشگاهی رسالت خطیری در عرصه جهاد اقتصادی و فرهنگی دارد / بخش مهمی از بودجه جهاد از طریق خدمات تخصصی تامین می شود.

رئیس جهاددانشگاهی گفت: جهاد هرگز بودجه و یا بودجه بسیار محدودی ندارد. جهاددانشگاهی بخش بزرگی از بودجه خود را از خدمات تخصصی تامین می کند و بخشی دیگر را دولت تامین می کند.


روح الله دهقانی رئیس جهاددانشگاهی درباره همکاری جهاددانشگاهی با نهادهای علمی به خبرنگار ایلنا گفت: ایجاد اشتغال.


وی در خصوص حضور در جهاددانشگاهی و برنامه های خود گفت: جهاددانشگاهی در عرصه جهاد اقتصادی و فرهنگی رسالت خطیری بر عهده دارد و انتظار می رود ساختار خود را تغییر داده، مدرن و کارآمد کند. یکی از بال های اقتصادی و فرهنگی است». در واقع قرار است جهاددانشگاهی بار را از دوش اقتصاد و فرهنگ بردارد.


رئیس جهاددانشگاهی درباره وجود بودجه کافی برای اهداف جدید جهاددانشگاهی گفت: جهاد هیچ وقت بودجه ندارد یا خیلی محدود است، بستگی به بودجه دارد. جهاددانشگاهی بخش قابل توجهی از بودجه خود را از خدمات تخصصی تامین می کند و بخشی دیگر را دولت تامین می کند. ما یک بخش ماموریت و یک بخش داخلی داریم. در بخش ماموریت به کمک دولت نیاز داریم تا بتوانیم این بار را تحمل کنیم. قسمت داخلی را هم برنامه ریزی می کنیم تا بتوانیم توانمند و کارآمد باشیم.


دهگانی فیروزآبادی که پیش از این معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی بود، درباره تداوم برنامه ها و برنامه های خود در این دانشگاه و نقش آن برنامه ها در تغییر مسئولیت ها گفت: دانشگاه آزاد در این حوزه تاسیس شده است. تکنولوژی سیستم ها یعنی در برنامه های کلان دانشگاه آزاد اسلامی در معاونت فنی بدون حضور من هیچ اتفاقی نمی افتد.


وی افزود: این دانشگاه در بحث فناوری یک راهنمای جدی دارد و به آن پایبند است و رؤسا و هیئت رئیسه دانشگاه به شدت در حال اجرای این برنامه ها هستند. معاون جدید پژوهشی و فناوری دانشگاه به زودی معرفی می شود و همان برنامه های تحول پنج ساله را دنبال می کند.


انتهای پیام/