تمام فرودگاه های کشور دارای سند هستند


تمام فرودگاه های کشور دارای سند هستند

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.


به گزارش ایلنا، امروز شنبه 31 مرداد 1401 مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک حسن بابئی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. برگزار شد. با تمرکز بر قانون جامع حدنگار (کاداستر).


حسن بابعی در این مراسم گفت: طرح نهضت ملی مسکن یکی از راهبردهای کلیدی دولت مردمی است و فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ترویج و تسریع در صدور اسناد طرح نهضت ملی مسکن است. . با حرکت خدمت در عصر تحول و تعالی قضایی.


وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تکمیل بانک اطلاعات زمین و اجرای طرح نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی کمک می کند. با توجه به اینکه اکثریت آمایش سرزمین در اختیار وزارت راه است.


رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان های ثبت اسناد در تمامی استان ها دستور داد تا از تبصره یک ماده ۱۰ قانون گذار تولید مسکن پیروی کنند.


تبصره 1 ماده 10: (در صورتی که دستگاههای مشمول این ماده ظرف مدت 2 ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری و تحویل زمین و تاریخ ارائه آن اقدام ننمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت یک ماه پس از درخواست وزارتخانه طبق دستور فوق الذکر بنام دولت با نمایندگی وزارت راه نسبت به صدور سند ملکی جدید و عمران شهر اقدام نمایند. )


بابایی گفت: بر اساس بند 9 قانون جامع هدنگر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به تعهدات قانونی خود عمل کرده و در اسرع وقت نسبت به صدور سند اقدام کند.


رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تبادل اسناد دفتری از موضوعات مورد بحث در تفاهم نامه است.


بابایی افزود: باید در اسرع وقت مستندسازی و صادر کنیم.


وی بیان کرد: امیدواریم با امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی در بسیاری از حوزه هایی که هنوز سند تحدید یا تاییدیه برای صدور سند صادر نشده است. انجام نشده است. به تثبیت و صدور اسناد عنوان به نام دولت ادامه می دهیم و پس از ارائه این اسناد توسط وزارت راه ادامه خواهیم داد.


رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بسیاری از اراضی که جزو بافت شهری هستند اما هنوز سندی برای آنها صادر نشده است باید در اسرع وقت نسبت به صدور سند اقدام شود.


بابایی تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اسناد را به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهد.


وی ادامه داد: صدور سند در تمامی فرودگاه های کشور را در دستور کار قرار می دهیم و در تفاهم نامه به این موضوع اشاره می کنیم. همچنین در موضوع زمین خواری و جرایم ارتکابی در زمین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری نهادها، صدور سند به ویژه اراضی دولتی را مستند کند.


بابایی تصریح کرد: امیدواریم انعقاد این تفاهم نامه با جلسات و گزارش های فصلی گام بلندی در جهت تثبیت و مستندسازی اراضی دولتی باشد.


وی همچنین گفت: امیدواریم در آینده نزدیک برای صدور 400 هزار ملک بدون سند اقدام شود.


قاسمی در این مراسم اظهار داشت: پرونده های جدی در حوزه اراضی وجود دارد که نیاز به حل و فصل دارد به طوری که 46 هزار پرونده در محاکم کشوری مربوط به دعاوی ملکی است لذا تقاضا داریم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت راه اطلاع دهد. . در مورد جنبش ملی مسکن و توسعه شهری سهم ویژه ای خواهد داشت.


وزیر راه و شهرسازی افزود: تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی به دنبال بحث تحدید حدود که یکی از نیازهای کشور است و همچنین به نهضت ملی مسکن اشاره شده است. . در این تفاهم نامه زمین مورد نیاز به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.


وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدوارم با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتوانیم وضعیت زمین های متعلق به راه و شهرسازی را مشخص کنیم.


قاسمی در خاتمه از همکاری مقامات قضایی در زمینه زمین قدردانی کرد.


انتهای پست/