بیش از 90 درصد چک های مبادله ای وصول شد


بیش از 90 درصد چک های مبادله ای وصول شد

در خرداد ماه امسال تقریباً 6.8 میلیون فقره چک مبادله شده که 90.5 درصد آن وصول شده است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ایلنا، در خرداد ماه 1390 حدود 6.8 میلیون فقره چک به ارزش حدود 3424 هزار میلیارد ریال در سامانه چکاوک رد و بدل شد که نسبت به ماه قبل 7.7 درصد و 24.9 درصد افزایش داشته است. به ترتیب تعداد و مقدار.


از مجموع تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ژوئن 90.5 درصد و 89.1 درصد به ترتیب جمع آوری شدند. درصد تعداد و حجم چک های وصولی در ماه قبل به ترتیب 90.2 درصد و 87.6 درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب 90.3 و 87.4 درصد بوده است.


شاخص نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای در خرداد ماه 1401 از نظر تعداد 9.5 درصد بوده که در ماه قبل 9.8 درصد بوده است. همچنین این شاخص از نظر مقدار 10.9 درصد بوده که در ماه قبل 12.4 درصد بوده است.انتهای پست/