بررسی گزارش سرقت از بانک ملی با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون امور داخلی کشور


بررسی گزارش سرقت از بانک ملی با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون امور داخلی کشور

اعضای کمیسیون داخله علاوه بر بررسی ایرادات هیات امنا به شفافیت قوای سه گانه، گزارش سرقت از بانک ملی توسط مراجع انتظامی و امنیتی را با حضور دستگاه های اجرایی ذیربط مورد بحث و بررسی قرار می دهند.


به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون داخلی و شوراها در روز شنبه 28 خرداد تا چهارشنبه 10 تیرماه با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی در خصوص طرح ها و پیش نویس قوانین پیشنهادی که به شرح ذیل می باشد، جلسه خواهند داشت. :


در روز شنبه


– رسیدگی به طرح ها و پیش نویس های قوانین ارائه شده به کارگروه های تخصصی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و دستگاه های اجرایی ذیربط.


یکشنبه


– مروری بر اخبار و تحولات داخلی کشور


– انتخابات کمیسیون داخلی و هیأت مدیره (جلسه سوم)


– بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر دستگاه ها (به روز رسانی شده توسط هیأت امنا) با حضور یکی از اعضای هیأت امنا، کارشناس مرکز پژوهش ها و دستگاه های اجرایی ذیربط.


دوشنبه


– رسیدگی به طرح ها و پیش نویس های قوانین ارائه شده به کارگروه های تخصصی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و دستگاه های اجرایی ذیربط.


سهشنبه


– مروری بر اخبار و تحولات داخلی کشور


– بررسی گزارش سرقت از مراجع انتظامی و امنیتی توسط بانک ملی با حضور دستگاه های اجرایی ذیربط.


چهار شنبه


– جلسه هیأت مدیره و روسای کمیته های تخصصی کمیسیون.


انتهای پیام/