ای تراریخته و تغذیه – دکتر رضا کوچکانی


ای تراریخته و تغذیه

ا امروز اله امین ا ای جمعیت افزایش افزایش مهم است. روز توسعه ویافته این مسأله در نگرانکنننده نیست. ا همه همه مردم به غذاهای کا و مفید دسترسی دا. به

کشورها در ال پدیده گرسنگی ا در مورد کودکا و مادران وجود دا. ا پدیده در شرایطی به وجود بسیارآید که غذا خوردن ای لازم است اشته با. برای مثال ، کمبود آهن در کودکان رشد فیزیکی و یادگیری آنها در سنین مدرسه با مشکل انجام خواهد شد و در بزرگسالان انجام فعالیت فیزیکی را کاهش می دهد. غالب (غذای اصلی) در این نوع کشورها از نظر مواضع و ویتامین های مورد نیاز است و هزینه کاشت و پروشش غذاهایی ماند گروشت ، الب اوند ابود ، البود ، البود ،

از طرف ، تولید غذا نیاز به زمین کشا دا الی که میزان زمین های کشاورزی محدود ا. چنین وضعیتی ظهور. ا ص. ا به طور روزانه از طریق موتاسیون های طبیعی تغییر تغییر یافته و گونه های لوژیکی ایجاد شده است. الاح ژنتیکی امکان انتقال بین گونه های ا اهمیت ا.

لوژی

بیوتکنولوژی باعث کاهش قیمت غذا و مفیدتر شدن غذا برای سلامتی میگردد ، راه جدید و قدرتمند برای بهبود بازدهی و تولید محصولات است ، استفاده از حشرهکشها را کاهش داده و باعث حفظ سلامت کشاورزان و کاهش هزینه های کشاورزی و در نهایت استفاده از روش انتقال ژن ایجاد شده است. ادیر ریزمغذی نفرات و بهبود یافتنزیستی آنها غذا خوردنگردید.

ا دیگر این لم افزایش ار مصرف کنندگان الاح معدنی و کا ات لرزهزای طبیعی موجود در غذا. به

این راستا سه استراتژی مهم وجود ا:

– میزان میزان ترکیبات ضدّتغذیه نیاز در غذا مانع ایجاد کردن و جذب موادمغذی ویتاا شگردد.

– افزایش میزان موادمغذی و ترکیباتی که باعث ایجاد ترفیع می شوند و جذب موادمعدنی و منابع تجاری مورد نیاز است.

– افزایش میزان مواد معدنی و امینسل.

اهش ات ا: ستر شک/

افزایش ترکیباتی که باعث بهبود جذب مغذی شگردد شده است:

اسیدهایی مانند سیستئین باعث افزایش جذب آهن و روی باور کردن شدند؛ به ————- ا ین.

از این موارد افزایش آهن در برنج امبا. پروتئین ذخیره شده در آهن در گیاهان ، حیوانات و اکتری لستست. فريتين در گياهان انند سويا ، نخود و ذرت واقع شده و ثا ا. برای درمان کم خونی مشکلات تاثیر ا. – همین لیل انشمندان الی ژنی پروتئین سویا ا به برنج وارد شدند. برنجی تولید شد که جذب آهن الایی ا. ز برنجی تولید شد که هم جذب آهن الایی دارد و هم دارای امین A ا است.

ای فقیر

ای جمعیت افراد فقیر غذاهای اولین انتخاب غذا بوده و امین کنننده ۵۵-۴۰ درصد آهن آهن را دریافت کرده است. گر

درصد آنمی در زنان آزمایش. به ابراین لید فرآورده های تراریخته تغذیه ا نظر تنظیم به تنها و در مدت زمان اات مفید خود را اهر شنسا.

ات ال ا:

اان ات بسیا وجود ا که نقش ا برا ا ا لی اای اثرا در لا ا ا. آنت فیتو‌استرولرز باعث کاهش لسترول شدگردند. همین لیل آن را اای از طریق اصلاح افزایش اده زود.

ایر فواید لوژی:

ز ا جهت اصلاح طعم ، با و برخی از فرآورده های آن از استفاده استفاده نمود.

ا دیگر فواید لوژی می تواند به اقیانوس لغزشزا ضد تغذیه‌ا اشاره کرد. لرژن های ایی پروتئین های اشند که راه اهش لریدزایی ، توقف بیوسنتز ا پروتئین های ا. اه دیگر ایجاد تغییر در ساختمان پروتئین ایجاد کننده واکنش های اِمطلوب امنیت شلمبا. ا کار در مورد کاهش آلودگیزایی بادامزمینی ، و گوجه فرنگی انجام ا. مجتمع های سمی لانین موجود در این انسته با ا ژن اینورتاز به ال ا داده ها. —————

:

ا اادا ا ا چنین لاتی در کشور ما ا و تحقیق در زمینه گرههگشای اری از لات تغذیه کشور کشور ذهنبا.

لازم است به ذکر است که هنوز عده کمی در دنیا هستند.که نگران تغییر ژنتیکی این محصولات هستند و معتقدند که می تواند تمام اثرات قابل درک ، تغییرات و تأثیرات نامطلوبی را نیز در محصولات اتفاق افتاده باشد که بعضاً اثر خود را نشان دهند.


رضا یکا

تغذیه اا


ا استفادهانی ا ارائه روش.

مشاهده پیج اینستاگرام دکتر رضا متخصصانی پزشک متخصص تغذیه و رژیم ا اصفهان لیک کنید.


الب ا:

ابع غذا اکسیدان‌زارها

ابطه تغذیه و خلق و خو

ات رژیم غذایی بدون’کربوهیـدرا

نوع چربی مناسب برای حفظ لادیدگاهتان را بنویسید