ایی با پیس میکر (اطری قلب) ، کاربرد و استفاده از آن


ایی با پیس میکر (اطری قلب) ، کاربرد و استفاده از آن

اطری قلب.

آن ساز اه کوچکی است که ا کمک به ل لب در زیر پوست سینه می می گیرد. ا دستگاه برای درمان ضربان لب نامنظم (آریتمی) ، به ویژه آهسته ، استفاده می شود. اگفته نماند که کاشت ضربان سا در قفسه سینا به یک روش جراحی نیاز دا.

ان ساز

ا از لب دستگا ا که ای ا لب و اسب ، ا ای الکتریکی ا له لب می فرستد. توان از ساز و لب برای درمان غش (سنکوپ) ، ارسایی احتقانی قلب و به ندرت اردی ووپاتی هیپرتروفیک نیز ارتسد. این دستگاه در حین جراحی ای دقیقا زیر پوست قفسه سینه کاشته می شود. لب الم ان ساز مخصوص به خود را ا که میزان ا قلب ا تنظیم می کند. اما در برخی از افراد لب مرتباً نمی تپند ، که اشی از لی به نام آریتمی ا. در ا الت ، اه ضربان سا می آن را را اصلاح کند.

ااع ضربان اا

ان ساز انواع لفی ا:

ان ساز تک محفظه ا:

ا نوع معمولاً آن ای الکتریکی را به بطن قلب من می کند.
ا ا: این

آن ساز دو طرفه:

زدن دو طرف “درما مجدد قلب” نیز گفته می شود ، برای افراد لا نارسایی قلبی با الکتریکی غیرطبیعی. ا نوع ضربان ا محرک اتاق ای ایینی لب (بطن است و چپ) است تا ضربان قلب را خریدار کار کند.

ضربان قلب را بررسی می کند. به با انقباض له لب و ایجاد آن قلب می شود.

کسانی که نیازمند باطری لب دارند

چه کسی به ضربان ساز نیاز ا

ا لب در ل اشته ا احتمالا به باطری لب برای تنظیم ضرب نیاز نیاز ا. ااتی ا ای اعتماد از استفاده از این دستگا توصیه می کند.

ا ضربان ازهای لب به طور کامل برای مواضع زیر استفاده کنید:

• پیشنهادات:

ا عارضه ریتم کند لبی است که امکان ا بیماری در سیستم لب ا.

• ارسایی لبی:

ا دستگاه آن تجویز مجدد قلب (CRT) ا ام برداشتن دو طرف می گویند.


ایده این مطلب برای شما ا: ام چیزی که با در مورد آریتمی لب ا

ل از ل احی ضربان ا لب

ل از کاشت باطری قلب ، پزشک خود بپرسید که مجاز به استفاده از چه دارویی هستید. ا از شما اهد برخی اروها ا تا ل از ل قطع کنید. ایتابت را ، از پزشک خود بپرسید که چگونه باید ارواح دیابت را با وجود این دستگاه مصرف کنید.

از نیمه شب ل از چیزی نخورید و ننوشید. اگر مجبور به مصرف دارو هستید ، آن ها را فقط با یک جرعه کوچک آب مصرف کنید.

پیس میکر چگونه کاشته می شود؟

آن سازها به دو روش کاشته می شوند:

قلب و عروق: این اول تکنیک مورد استفاده ا. ا روش در ایشگاه آن از قلب ا ایشگاه الکتروفیزیولوژی انجام می شود.
• اروی بی حسی موضعی (داروی تسکین دهنده درد) ای بی حس شدن محل تجویز می شود. جایی که لیدها ضربان ساز قلب ارد می شود ، برشی در سینه ااد می شود.

• (ها) از طریق برش وارد ورید می شوند ، سپس با کمک دستگاه فلوروسکوپی به قلب ایت می شوند.

• سرب به.

ااال: این مورد بیشتر در کودکان استفاده شود.

• این روش توسط یک جراح در یک مجموعه جرا انجام می شود. عمم برای اباندن کودک انجام می شود.

• بهبود با اپی کاردی لانی تر از روش دیگر است ، اما تکنیک های کم تهاجم امکان بستردی د یمر آن ار آن ان آن آن ارس ارس آن ارس ارود آن ارس ن ن ارو ارو ارو اروس اروس ارود ن ان ارود ارو آن است ان ارو اروان ار آن ان ارو ارو اروان ن ارود ارو ارو

از عمل کاشت باطری لب چه انتظاراتی ایده ا

اشت ضربان از لب حدود 1-2 ساعت در می کشد.

روش کاشت باطری لب

ام کاشت ضربان ساز قلب چه اتفاقی می ا

1. تخت دراز اهید می کشید ا یک مسیر ال (IV) را در بازو یا دست شما ار می دهد. ا دلیل احتمالی در طی احل ارو و مایعات را وارد کنید. ا روش تزریق IV به شما ارو اده می شود تا ا را ام و خواب آلوده کند.

2. ل از عمل به صورت مانیتور ل می شود. ین

3. چپ یا است سینه با ابون مخصوص تراشیده و تمیز می شود. بند در امتداد و اى اى می اس اس آن شما ا اللوگیری شود.

ضربان سازها اشته می شوند؟

1. با تزریق داروی بی حس کننده موضوعی پوست را بی حس می کند. ابتدا احساس خراشیدن یا اهید کرد. سپس ، بی حس می شود. امی که این اتفاق افتاد ، یک برش برای دادن ضربان ساز و سرب ایجاد می شود.

2. ز

3. ا اینکهلِ لیدها ای ا گرفتند ، اَ من می شوند و لب اآی دهندگان. اعیش در اصطلاح “pacing” نامیده می شود که از طریق لیدها عضو قلب شود که باعث انقباض لباعث انقباض لباعث انقباض می شود. ضرب

4. میزان ضربان ساز و سایر تنظیمات را می توان کند. اتمام پیس میکر پس از کاشت با استفاده از دستگاه اصلی به نام “برنامه نویس” انجام می شود.


ایده این مطلب برای شما ا: پیشگیری ؛ ؟ درمان به موقع نااحتی ا لبی

اری که یک ضربان ساز قلب انجام می دهد

آن ساز الکترونیکی کاشته شده است که سیستم الکتریکی طبیعی را به لید می کند. ان ساز قلب امل ا:

به

ا (نفودها): ا سیم.

: ان سازها فقط در صورت از می می کنند. ———–

به

به ز

گرچه ین

های بعد از جراحی اطری لب

های بعد از جراحی اطری لب

• اجسامی سنگین را لند.

• ان خود را الای سطح شانه نگه ندارید.

• ز

• ل از اینکه خسته شوید ، هر فعالیتی را متوقف کنید.

• 6 هفته از عمل ، از گلف ، تنیس و شنا خودداری کنید.

• کنید تا ممکن برای ورزش راه بروید.

• شما به ا اهد گفتید که چه زما می دوباره به ل ار خود برگردید.

ات و عوا

ا اشی از احی ای ا ضربان ا اا می ا ال ا ا:

• در جایی که ضربان ساز اشته شده است.

• استفاده از آلرژیک به رنگ یا بیهوشی در طی مدت استفاده استفاده می شود.

• کبودی یا خونریزی در لد ، به ویژه اگر داروهای رقیق کننده خون مصرف کنید.

• به رگ های خونی یا اعصاب نزدیک ضربان ساز لب

• لات

ایشات ل از ل اطری لب

ایشات ل از ل کاشت ا لب

ل از کاشت اطری قلب خاص آزما برای ا لت ا لب امنظم انجام دادم. ا آزمایشات می تواند امل ا زیر ا:

الاردیوگرام (نوار قلب):

ین

ارت بر لتر:

این یک نسخه ابل ل از نوار لب ا. ا به ویژه در خت. ا انیتور ا ا اام الیت ا ا ا ط ط الیت ال ل ا می شود.

از دستگاه ا:

انند ساعتهای هوشمند ، کنترل بر الکتروکاردیوگرام ا ادا می دهند. از دکتر خود بپرسید که آیا این گزینه برای شما اسب است یا.

پیشنهادات:

ا ایش غیرتهاجمی از امواج بی ضرری استفاده می کنم که به ج اازه بده لکرد لب ا. ابزار کوچکی به ام ل روی سینه قرار گرفتن. ا ااج صوتی (پژوا) جمع شده است.

ا:

مشکلات لبی فقط در حین ورزش رخ می دهد. به برخی موارد ، اکوکاردیوگرام یا اری هسته ای نیز انجام شود.

اقبت های ویژه

است که به لیل اخل الکتریکی ، ضربان از ضربان قلب ا متوقف می شود. اما اید چند اقدام احتیاطی انجام داد:

لفن های ا: ب لفن خود را جیب پیراهن نگه دارید ندا. ام المه ا لفن ، آن ا به گوش روبروی طرفی که ساز شما کاشته شده نگه داشته است.

ای ا: ز

اما از افزایش یا تکیه دا به سیستم تشخیص فلز خودداری. ا

ا: اان اصل که همه ا و اان از داشتن ا از لب لع هستند. قد

ات لید: اقل 2 فوت (61 آنتی متر) از اری ، انسفورماتورهای لتا الا ا سیستم سیستم لد موتور با.

گر طر.

دستگاههایی که بعداً به نظر می رسیدند با ضربان ساز قلب شما تداخل شامل اجاق مایکروویو ، تلویزیون و کنترل از راه دور ، رادیو ، توستر ، پتو برقی ، ریش تراش برقی و دریل برقی هستند.

ایج ل اطری لب

ا

• اشتن ضربان از لایم ضرر از کندی ضربان لب شبیه خستگی ، سبکی سر و غش را بهبود بخشد.

• شما اید هر سه تا ماه یک بار ضربت ساز ا قلب ا بررسی کنید. صورت چاق شدن ، ا مچ پا کرده و غش الاع بده.

• اتری ضربان از ایدی ا 15 ال ام داشته اشد. باتری فرسوده شد ، برای تغییر آن نیا به عمل ا. ب ا

• ز

چند وقت یکبار برای ضربان سا لبم به پزشک مرا می خواهم؟

بررسی امل آن باید 6 هفته پس از کاشت ضربان شما انجام شود. اتی انجام می شود که عمر آن شما را لانی می کند.

آن ساز اید هر 3 اه یکبار از طریق تلفن چک تا مشخص شود با آن چقدر می می شود. ار شما نحوه بررسی ضربان ساز ا استفاده از فرستنده تلفن می دهد. ا دو ار در ال ، ا از یک ا ال در بیمارستان ا مطب پزشک دا.

گر

جهت مشاوره رایگان با پزشکان مجرب مرکز تخصصی پوست و زیبایی ا الا ا ا اس اس.️

شعبه یک: آباد ، خیابان ، لاک ؟

-۸۸۰۶۷۱۷۵

-۸۸۵۵۷۶۰۱-۳

ای امتیاز این نوشته لیک!

[کل: 2 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید