اید ها و نبایدهای مصرف گوشت


اید ها و نبایدهای مصرف گوشت

از بحث هایی که این روزها ازار داغی را به خود اختصاص داد. له مصرف گوشت ا. ا ا افراد مورد عدم ا و ا قاطع محکم اار نظر را انجام دهید. به

راستی پاسخ چیست؟

ا مصرف گوشت از نظر تغذیه مورد مخاطبان برای شخص دربر دا

یا گوشت ح

ین ل ا دربر نشان گرفتن.

ابراین البینبین احتمالاً صحبت از گوشت به میان میآید.باید به درستی مشخص نماییم که منظور کدام نوع گوشت ا

ا اصل تغذیه برخی انواع گوشت متفاوت متفاوت ا. گرچه گوشتهای مختلف در مواد مغذی مشترک هستند. ویژگیهای موجود در انواع موجود وجود دارد که می تواند ارزش غذایی خود را متفاوت کند. حتی در برخی از انواع ، زیان آور بودن آن ، و در برخی دیگر مفید بودن و تاثیر مثبت آن سلامت انسان بشود.

ا ابع غنی پروتئین

بتد ا انواع گوشت از منابع بسیار خوب و غنی پروتئین هستند. در

لت این امر آن است که انواع گوشت شامل ام اسیدهای اصلی هستند. اای آمینه پایه تشکیلدهده ا ا.در ساعتی مورد نیاز و نس انسان ادر به تولید آنها. باید حتماً از طریق غذا باز گردند. ا اای آمینه نقش

اا ااسی ، ————–. ا نظر کمیت (مقدا) نیز این دسته از گروه غذا ، اوی مقادیر الایی پروتئین هستند.

ا و مواد مغذی

انواع گوشت از منابع بسیار خوب ویتامینهای گروه B حجم میپذیرند و به میزان مناسب مصرف گردند ، می توانند قسمت مهمی از نیاز انسان را به این نیاز برآورده کنند.
امین های گروه B در سلامت سیستم عصبی و فعالیت لول های عصبی نقش مهمی دا. مروزه ز.

داروهای گروه B در سلامت تاثیرند. از انواع این ویتامین ها (که گوشت منابع از منابع غنی آن را احساس می کنند) نیز در خونسازی مفید استفاده شده است.

دیگر از مواد مغذی که در انواع گوشت به مقدار مناسب و با کیفیت بسیار خوب وجود دارد ، آهن ا. عمدتا در خون بازسازی مورد استفاده از قرا را گرفت و همچنین در تنفس لولی مهمی دا. آهن تأمل کمخونی را که عوارض بیشتر دربر دا. موجود در گوشت نسبت به ابع اهی آهن جذب الایی ا و در پیشگیری ز ا.

به


الب ا:

لاغری غیراصولی و پوکی اا


انواع گوشت از منابع غنی روی مأمور شده است. ا م

به ا

به
ااع از مصرف گوشت ؛ ا

ااع از مصرف گوشت

ا بررسی الب فوق متوجه شد که انواع گوشت از ارزش تغذیه نیاز الایی ا. ا این همه اشخاص از آن را ایز ا استفاده می کنند. و نیز ا چربی ا اای ای حیوا هستند. ینج

ینکه

ل ا ا استفاده ا.

برخی ات ، ابطه مجاز بین مصرف گوشت قرمز و افزایش چربی های امتلوب خون یافتن در تحقیق دیگر این ربطه آن گراد.

افراط در مصرف گوشت قرمزممنوع!

مهم دیگر ا است که فر اا ااوریک شده و یج.

از طرف دیگر برخی از مطالعات نشان داده شده است. استفاده از برنامه غذایی با پروتئین حیوانی بالا و افراط در مصرف این قبیل منابع پروتئین حیوانی ، باعث افزایش شدید کلسیم از همه شده و میزان فعالیت بیش از حد افزایش مییابد که در این صورت ممکن است انسان در معرض ارض تأثیر از کمبود کلسیم ار.

به ا نکته ای که پروتئین مصرف عمدتا را به صورت ا از طریق لیه های دفع کرد. اوره یک ماده زائد و سمی است که در بدن تجمع یا نیست. ای دفع آن ، نیاز به مصرف آب ا ا. لی افراط در مصرف پروتئین های ا از له گوشت ممکن است افزایش یابد لید اوره در بدن بشود.

ا نکته نکته که آن ا .رعایت «کفا» «تعادل» و «تنوع» برنامه غذایی ا. معنا که الگوی غذا باید ای با آن نیازهای ا افراد ا امین کند. ال در برنامه غذایی آن نیز نیاز است و افراط در مصرف هیچ یک از مواد خوراکی پیشنهاد باز شد. در الگوی غذایی از مواردی است که افزایش یافته است جذب و الیسم ا بدن بدن انجام شده است.

ا ارتباط لازم است این نکته ا شویم که جزئیم مو است. لا مصرف گوشت سفید ویژه ماهی هفته دوم دو بار بیشتر جانشین ا مفید و مناسبی برای گوشت قرمز با. لبنیات از مواد غذایی مفیدی هستند که جزئیم اهی خریداری گوشت از آنها استفاده نما.

ا

حبوبات که یکی از بهترین مواد کاهشدهنده چربیهای نامطلوب خون هستند.و افزایش آن به میزان قابل توجهی نیز فیبر خوردن ، و یا مغز دانهها (آجیل) به صورت بدون نمک که دارای اسیدهای چرب نیاز میباشند ، جانشینهای بسیار خوب برای گوشت قرمز است به ا لا تذکر ا که آهن و ا B12 در گوشتهای موجود در حبوبات وجود ندا موجود است.

ب ا به مقدار اد مورد استفاده از گرفتن.و افراط در مصرف اات مصرف پروتئین های حیوانی ایز نیست


مشاهده پیج اینستاگرام دکتر رضا متخصصانی پزشک تغذیه و رژیم ا اصفهان لیک کنید.


رضا یکا

تغذیه اان


الب ا:

اهش چربی شکم با پنج ماده ا

یا جوش شیرین

اوت بین جوششیرین و بیکینگ پودر

ا شاخص لیسمی چه ادیدگاهتان را بنویسید