اه های الیز بدن برای مشخص کردن درصد چربی ، له و اا


ل از هر چیز لازم است بدانید که مدلهای لفی ای ترکیبا بدن به کاوه برده است.

ل اول ای توصیف ترکیب بدن ارتند ا:

ل 2C

  • : م با این حال وجود چربی در بدن برای ارائه عملکردهای مختلف مورد نیاز است: چربی امکان ذخیره انرژی را در بدن ایجاد می کند ، از اندامهای داخلی محافظت می شود ، مانند عایق عمل می کند و بدن بدن را تنظیم می کند. ا چربی هیچگ ز
  • بدون چربی (FFM): بدون چربی آنطور که اسمش مشخص است امل چیزی که در بدن وجود دارد و چربی نیست. ا توده از بخشهای لفی ان اند ام اندامهای اخلی ، لانی ـ اسکلتی ، آب… ل خرید. آن چه را چربی نیست ، در گروه جای دا.

ا نظر گرفتن ا دو ار ا به چربی بدن ا ا که ار توده چربی ا. ا فقط به

ل ۴C

————- در این مدل به چهار قسمت تقسیم زیر تقسیم:

  • : ان آب بدن الان از ۵۰ درصد ا. در چربی ، له ، خون و سایر مایعات بدن وجود دا. ین
  • : این ماده در بدن ازتابی از پروتئین موجود در لات ا.
  • ا: ا معدنی ا: ان خون اخل افت استخوانی.
  • ؟

ا انید: لاغری و کاهش وزن ا روش ای ا

امل های تکثیر بر روی بدن


ات بدن تحت افزايش املهايى كه دارد انسان ادر ل ا. ا امل ارتند ا:

  • : ا امه ا ای لات ا ا لا به ازات افزایش لیل فهمرود. نتیجه متابولیسم کندتر آزمایش.
  • : ا نقش مهمی در ایین بودن درصد چربی یا استعداد بدن برای حفظ و ذخیره چربی در مکان معین دارند.
  • ا: ا بر احتباس آب و ترکیب بدن ا تقویت کننده.

بدن الم


ال چربی در بدن زنان و مردا

؟ ؟

؟

چربی نیاز ٪ ا٪ ٪ ا٪
اران ٪ ا٪

٪ ا٪

اام ا ٪ ا٪

٪ ا٪

ابل ل ٪ ا٪ ٪ ا٪
ا از 32٪

از 25٪

در بدن. به طور نهایی بیش از حد چربی نیز مطلوب نیست و نشان دهنده وجود مشکلی در بدن است. به اقی یا اضافه وزن باعث افزایش درصد چربی بدن شد. ا ترکیب ترکیب لازم که بدون بدون بدون چ طریق طریق طریق استخ استخ استخ استخ استخ ا بین بین.

ا انید: لاغری و رفع لولیت بدون ورزش با اه و روش ا و ا

آنالیز ات بدن


الاع از بدن بدن اولین ام برای بهبود آن ا بناین ا الیز ترکیبا بدن ا هر چه سریعترتر انجم بدهید. – انه روشهای متعددی برای اندازه گیری خون بدن وجود دا. ا این روشها و آن ا هرچند فقط اطلاعات لی و پایه را انتخابی تکان دادند. از روش ها و لانی ها هستند و باید توسط کارشناسی مجرب انجام شوند. ا بخش ار روش اول الیز ترکیب بدن را توضیح توضیحدهیم.

لیس چین پوستی

ا روشی است که در اشگاه های ار اول ا. به ا اندازهگیریگیری ا. ااد به دست آمده اسبات ا ساده نیاز ااری ا توده چربی دست ا. اینطور که امبینید ، این روش بسیار اده ا. الیز ل ۲C (ددولفه مورد) را به راحتی با لیس انجام دهید. لیس فقط به شما میگوید که درصد چربی بدن چقدر ا. – اهدای پزشکی به گونه خاص طراحی اند که واریانس کاهش و افزایش شدید یا.

ااتیک

هیدرواستاتیک که به وزن‌سنجی زیر آب موست ست ، را استفاده کنید از بدن بدن زیر آب اندازه گیری کنید. ایی زیر آب. چربی با استفاده از این اسبات به دست ابرآید. به به

DEXA

DEXA بارها DXA نیز گفته است ، آزمایشی پزشکی است که برای انجام آن باید روی تخت مخصوصی دراز زمایشی پزشکی است که برای انجام این کار باید روی تخت مخصوصی درازاکشی تن آن تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب ت ان تب تب تب تب تبا ت اوت بین انرژی که ابتدا به بدن تابانده شد و اندازه اندازه گیری خروجی از بدن اندازه گیری حمله انجام شد. ا DEXA ابتدا ای اندازه یگیری اکم استخوان ابداع شد ، جدیدا ای اندازه یگیری چربی و توده لانی کا د. ا DEXA در کنار وزن‌سنجی هیدرواستاتیک به عنوان استاندارد زرین اندازه‌گیری درصد چربی بدن در نظر گرفته شده مود. DEXA لاف لیس و وزنسسنجی زیر آب الیت اندازهگیری انواع مختلف بدن رارد ؛ بازو و الاتنه به طور طبیعی امان اسکن می شود تا توده چربی ، بدون چربی نرم و ترا استخدام هر بخش با اندازه گیری شود. ای انجام ادن اسکن DEXA لازم است که از ارستان ا لینیک مجهز به ا DEXA باشد.

الیز امپدانس زیستی الکتریکی

امان الکتریک (BIA) آن الکتریکی کوچکی را در بدن فرد ابر عبور از آب بدن (امپدانس یا قدرت ظاهری) را افزایش می دهد. بدن بعد از اندازه یگیری مقصد اهری محاسبه. – BIA. دستگاهها از BIA ای اندازه گیری مستقیم مقصد ظاهری پا استفاده کنید و نتیجه نهایی به الاتنه داده شود. اهدای استفاده فقط امپدانس بازو را به طور مستقیم اندازه تشدید کرد و نتیجه را برای پایین تنه تخمین زد. به اه BIA ابلیت الیز ای لف را ارد. BIA ال ا ا روش اندازه گیری رژیم آب بدن را انجام داد ، اطلاعات مفیدی را از تفسیر الیز به دست فهمآید. اگر تمام دستگاههای BIA درصد چربی بدن گزارش میدهند ، برخی دستگاهها پیشرفتهتر و وزن آب بدن ، توده اسکلتی عضلانی ، توده بدون چربی و … را نیز در اختیار میگرند.

زمانی باید بدن شما را تغییر بدهیم؟


گر خطر ابتلا به بیماریهای لف نیز با اهش وزن کمتر از حد مجاز. گر اگر میخواهیهی ای این منظور امتتوا اان ا تغییر بده ، امه ورزشی منظمی ا شروع کنید یا ا رعایت رژیم غذایی مناسب و ورزش منظم به هدفتا برسید.

دیدگاهتان را بنویسید