امه بدنسازی حجمی برای پایین انوان || امه افزایش حجم کل


امه بدنسازی حجمی برای پایین انوان || امه پایین تنه حجمی || امه پایین تنه حرفه ا || امه حجم پایین تنه || امه پایین تنه بدنسازی || برنامه حجمی پایین تنه برای بانوان

ا امه حجمی پایین تنه برای ارائه باعث افزایش حجم لات اسن شده و شما در فرم الی ار می دهد. تمرین اضافی وجود دارد که افزایش یافته عضلات ا می شود!

لاصه برنامه بدنسا حجمی برای ا تنه باان

 • الی: له ا
 • ات: ل
 • ات:
 • ان برنامه ایین تنه ازی: 6
 • اد روزهای تمرین در: 3
 • آن هر لسه تمرین: 45
 • ات مورد نیاز: باند ورزشی ، هالتر ، ل ، وزن بدن و غیره

در یک جلسه تمرینی سخت می تواند ار با. اختصاص وقت برای رفتن به باشگاه بدنسازی پنج روز شش روز در می اند ای بسیار از افراد دشوار با. خانواده و تعهدات دیگری وجود دارد که با نظر گرفته شده است. در هفته تمرین کنید ، برخی از قسمتهای بدن شما وجود دارد که می توانید بیشتر اقیه روی آنها تمرکز کنید. ای تک خانم ها ، عضلات سرین {اسن} یکی از آن گروه های عضلانی هستند. انه ا امه پایین تنه حرفه ا 3 فرصت کافی ای به نسخه ا انسیل این عضلات ا اهمیت می کند.

ا العه: امه بدنسازی پا تنه در ل

الویت بندی عضلات سرین {ا}}

ا تمرینات این زمینه بسیا استفاده می کند و است که در اای هر لسه امه حجمی پایین تنه برای ارائه روی آنها تمرکز کرد کرد. د اتی که امل شدند به می کنند ا لات اسن شما بهتر و تر به نظر برسند. دادن این سخت است ، درست ا! این برنامه ایین تن بدنسازی دوره های استراحت نیز گنجانده شده ا. صورت لزز ، حرکات متمرکز بر ماهیجه سرین گزینه ای برای استراحت بیشتر اهند دا. ا به این دوره های استراحت ایبند باشید ، باید هر سه تمرین را یک ساعت به امان برسا انجام دهید. تمرین ال 24 ساعت ارید تا صورت امل و شوید. ز

تمرین اضافی امل احی اه ا. ا اگر احساس کردید که تمرینات ل امه حجم پایین تنه برای نمونه افی است ، ان ل تمرین ای انبی ا! جای آن بر بهبود ریکاوری تمرکز کنید. برنامه یک الش با ار الا است ، در الی ا دیگر سوپرست می با. ا یکی را بیشتر از دیگری دوست دارید ، دوبار این کار را انجام دهید. اى می توان هر لسه را به طور متناوب انجام داد ، می توا آن را نیز اام داد. ات را لق به خود کن ا انید ال را به ا ا. مطمئن شوید که امل هفته اآتت کنید! زیر نمونه ای از برنامه بر اساس سطح تمرینات گردآورده شده ا:

ال ورزشکاران

 • : امه تمرینی شماره یک
 • : ااحت
 • : امه تمرینی شماره دو
 • شنبه: ااحت
 • ارشنبه: امه تمرینی شماره سه
 • : ااحت
 • : ااحت

ال اران /

 • : امه تمرینی شماره یک
 • : استراحت ا تمرنات اضافی برنامه ا
 • : امه تمرینی شماره دو
 • : استراحت یا اضافی امه شماره
 • ا: امه تمرینی شماره سه
 • : ااحت
 • : ااحت
امه حجم پایین تنه اا

امه بدنسازی حجمی برای پایین تنه باان شما یک

حرکت اول ای ا امه پایین تنه حرفه ا من تراست با التر ؟ ایپراکستنشن ا اگر به درستی انجام می شوند ، این دو حرکت بسیار قوی هستند.

 • تراست با التر – مطمئن اصل که التر در مرحله قرار دادن آن که با آن راحت هستید. اگر به حوله ا در اطراف له احتیاج دارید ، از استفاده از آن نترسید استفاده کنید. راحت تر باشید ، تمرین مفیدتر ا. هالتر را الا می آورید ، مطمئن شوید که لات سرین {باسن} به سختی منقبض می شوند. ل از بودن وزنه را به آرامی به سمت پایین بیا ، آن وضعیت را حفظ کنید.
 • ایپراکستنشن – اری این تمرین را ورزش کمری می دا. گر مرکز بدن شما از شما یک نیمکت هایپر اکستنشن ندارید ، یک نیمکت از تنظیمات منا اهد بود.

ا ا امه پایین تنه بدنسا امل یک حرکت اصلی و همچنین اتی برای ایرجزای بدن است.

امه پایین تنه برای بانوان ا دو

ا امه حجم پایین تنه ا دو تمرین مختلف ماهیچه سرین {اسن} شروع می شود. اولین مورد به من می تواند تبدیل شود و ارتباط مغز و له را افزایش دهد.

 • لام ژاپنی التر ا پشت – این تمرین برای لات باسن و همسترینگ و پشتی کوچک مفید ا. از وزنه های لی سنگین استفاده کنید ، زیرا سنگین لزدا نیاز نیست. ا نمی توانید ا وزنه را ا اقا ل کنید ، ا ا کنید. اگر از کمربند استفاده می کنید ، از کمر شما محافظت کنید می توانید استفاده کنید.
 • کیک بک پا – این یک تمرین پایین تنه حرفه ای با وزن بدن ا. الین ست ااض ا در بالا ای یک ثانیه ، در ست دد دو و در آخرین سه ا نگه دا.

حرکت بعدی در این برنامه پایین برای انوان همچنین ا ا نقش ثانویه به ا می گیرد. تمرینات در زیر آمد ا.

امه پایین تنه و ل بدن حجمی برای انوان

برن

 • ل اسن – آنند حرکت پلانک برای شکم ، تمرین نیز برای بهبود ثبات در شکم کمک می کند. اگر باید با بدن خود شروع کنید ، لی ا. اى می توانید یک ل یا التر اضافه کنید تا الش ا تر شود ، به ال آن بروید.
 • لانچ ضربدری – اگر قبلا این تمرین را انجام دادید اده اید ، آیا احمقانه به نظر برسند. این تمرین برنامه حجم پایین تنه الش انگیز ا. دوباره پای عقب را بیشتر از توان خود قرار دهید. کار را انجام دهید و با پیشرفت خود ا به چالش بکشید. پا خود را الا می آورید ، در مورد منقبض شدن عضلات باسن فکر کنید. سختی تمرکز کنید ا خم کننده های لگن بر ست الب نشوند.

برنامه بعدی ازی حجمی برای ا تنه برای اان بر لات پایین تنه متمرکز هستند. ا به چالش کشیدن عضو.

افزونه برنامه پایین تنه حرفه ا برای اا

 • ل اسن : 5 ، 20 ار ، 30 انیه ااحت
 • تراست با بدن: 10-5 ست ، مجموعا 100 تکرار ، تا ایی که نیاز به استراحت دارید ***
 • لانچ ضربدری: 3 ست ، 15 ار ، بدون استراحت
 • لام ژاپنی با : 3 ، 15 ار 30 انیه ااحت ****

*** تا بیشترین تعداد تکرا که می توانید این تمرین را انجام دهید. صورت شکست موفقیت ، ا ادامه همان جایی که توقف کرده اید ، مدت کوتاهی استراحت کنید. ادامه دهید تا مجموع 100 ار انجام دهید. ***

*****ا به بند ورزشی دسترسی ندارید ، می توانید از وزن بدن خود استفاده کنید. ****

مشاهده سایر الات مرتبط ا اله ، به صفحه ورزش و تغذیه جهت مشاهده ا الات صفحه ا لاگ اجعه نما.

دیدگاهتان را بنویسید