افزایش | چگونه وزن خود را رژیم غذایی افزایش دهید؟


اسب اندام فقط محدود به لاغری. اید برخی افراد از ترس چاقدشدن ، لاغری مرفر روی بیا. ا در الی است که چاقی لاغری مفرط ، هر دو نیازند ای لامتی ا اک با. اا ا ای افزایش وزن ، روشهای لفی دا اما حتماً میدانید افزایش وزن نیز به همان میزان کاهش وزن شدید وربوبو. ا اله قصد داریم تا ا رژیم افزایش وزن صحیح و الی با آن صحبت کنیم. با ما اه ا.

ای افزایش وزن به چه میزان ا اا

ما ای انجام الیت های روزمره خود ، به ازای هر 1 30 الری انرژی نیاز دارد. 60 1800. آنی که این میزان کمتر از 1800 الری اشد ، فرد لاغر خواهد شد. بدن از ذخایر خود برای ادامه ات استفاده کنید. تنظیم زمانی که افتی شما ا 1800 الری در روز اشد ، بدنتان بارگیری چاقی حرکت کرد.

ا درک مفهوم ς کالری برای اجرای رژیم افزایش وزن کفایت جدید؟

این یک ال ار مهم ا. جز افراد فقط «کالری» اددغذایی قرار. این در حال است که کالری را فقط باید یک پوسته ظاهری ا. حقیقت نوع مواد نیز بر چاقی و لاغری تأثیرگذار هستند. آن الطاف اتب بیشتر در چاقی در مقایسه با ا ارند. در حقیقت 500 الری خرما ا آن ، اثر چاقکردن بیشتر در مقایسه با 500 گرم گوشت مرغ دارد. ایده این کمی کمی پیچیده کردننظر برسد ؛ اما شما با بیشتر کربوهیدرات های اضافه شده اضافه وزن بیشتری داشته اید.

افزایش وزن

برنامه برای افزایش افزایش وزن چیست؟

اید این ال ای شما وجود بیاید که چه رژیمی برای افزایش وزن مناسب ا برای افشایش وزن تجویز بیاید که چه رژیمی برای افزایش وزن مناسب ا برای افشایش وزن تجویز ابتدا شما اید با گروه ادوغذایی لف ا. ادامه شما ا با انواع موادغذایی آشنا اهیم:

  • اتلس: گرم ات ارای 4 الری انرژی است ؛
  • ا: گرم پروتئین ارای 4 الری انرژی است ؛
  • ا: گرم چربی دارای 9 الری انرژی است ؛
  • ا: گرم امین ارای 0 الری انرژی است ؛
  • الاح و اد معدنی: این گروه نیز ارای الری 0 هستند ؛
  • آب: این ارای الری 0 ا.

همینطور شما را آنید بر اساس گروههایی که الری بیشتر را بدن خود برسا کنید. به طور مشابه که در بخش قبلی اشاره شد ، میزان چاقکنندگی کربوهیدراتها از تمام گروههای غذایی بیشتر است. همین نکته را برای افزایش وزن آزمایش کنید تا کربوهیدرات ها را بیشتر مصرف کنید.

افزایش وزن

موادی را در رژیم غذایی خود قرا کنید؟

اید ا نیز ال افتن اهایی را که بیش از حد غذاهای دیگر شما اقامت می کنند. کلی توصیه کنید برای افزایش 9 ماده غذایی را فراموش نکنید. اده اول تخم‌مرغ است. الری اً فراوانی ارد و به چا و لا بدن شما کمک کند. اده دد ره بادامدزمینی ا. ا ماده دارای ان ابلوتوجهی پروتئین است و به چاقی کمک کرد. ا در مصرف گوشت ، قسمت های پرچرب را بیشتر در وعده های غذایی خود قرار دهید. انواع لوبیا دارای الری اری هستند و در حال خرید فروبی از چاقی بدن شما هستند.

از میوه های آنند موز کالری اسبی دا. برای لامت بدن خود و تأمین ا مختلف و ویتاا ، ا با میوه را در برنامه ا خود قرار دهید. لات امل انند ماکارونی ، برنج قهوه نیاز و نان سبوسدار ا اید از برنامه‌غذایی خود حذف کنید. نها ای الم همانند زیتون و شیر ال ا باید حتماً به برنامه غذایی خود اضافه کنید.

دوستان عزیز هراز ، نظر شما اره رژیم افزایش وزن چیست؟ ا چه روشی را ای افزایش وزن خرید پیشنهادید؟ ات خود را ما را به اشتراک بگذارید. اموش بی بیصبرانه منتظر دیدن نظرات و تجربیات شما باشید.

دیدگاهتان را بنویسید