افزایش حاشیه نشینی نتیجه رشد نامتوازن و نامحدود شهر است


افزایش حاشیه نشینی نتیجه رشد نامتوازن و نامحدود شهر است

مشاور کمیسیون بهداشت محیط و خدمات شهری شورای شهر رشت گفت: افزایش حاشیه نشینی در شهر رشت نتیجه رشد نامتوازن و بی رویه و عدم ارتباط عدالت اجتماعی با عدالت فضایی، توزیع نامتوازن در شهر رشت است. تامین شهر خدمات و غیره


به گزارش ایلنا، عماد معادی افزود: مسئولیت مدیریت شهری ارائه چارچوب اصلی توسعه شهری، ارائه الگوی مناسب برای مناطق خرد شهری برای توزیع متوازن خدمات شهری بر اساس اصول شهرسازی و سپس اجرای اصولی آن است. . ارائه خدمات شهری را متعادل خواهد کرد.


این کارشناس شهرسازی ابراز امیدواری کرد روزی برسد که شهرسازان، مهندسان عمران و معماران در کار شهرسازی و طراحی شهری دخالت نکنند، اساس توسعه پایدار این است که گچ، سیمان و گچ نگیریم. اهن. اول و به زندگی شهر می افتد.


وی افزود: بدون ضابطه، مناطق شهری را پر از بتن می کنند و بدون برنامه ریزی، با تصمیمات اشتباه و با تراکم بالا و غیراصولی، بدنه شهر را گسترش می دهند و بدون اینکه بدانند شهروندان و شکل پایدار شهر هستند، ساختمان می سازند. مربوط به مراجع ذیربط می باشد


معادی همچنین گفت: مسئولان شهر رشت باید از اصول شهرسازی مترقی در شهر استفاده کنند تا توسعه اراضی به درستی انجام شود تا از گسترش افقی شهر و تجاوز به اراضی اطراف که منجر به حاشیه نشینی، فقر و ناهنجاری های اجتماعی می شود، جلوگیری شود. بودنانتهای پیام/