اعضای کمیته اقدام تحقیق و تفحص تامین اجتماعی و شستا منصوب شدند


اعضای کمیته اقدام تحقیق و تفحص تامین اجتماعی و شستا منصوب شدند

دبیر مطبوعاتی کمیسیون اجتماعی سما امروز در جلسه صیما از انتخاب اعضای کمیسیون تحقیق و تفحص از فعالیت های سازمان بیمه اجتماعی و شستا و انتخاب اعضای ناظر این کمیسیون در جلسات، هیأت ها و شوراها خبر داد. کمیسیون اجتماعی


به گزارش ایلنا، حسن لطفی در تشریح دستور کار امروز کمیته اجتماعی شورای اسلامی گفت: در این جلسه اعضای سازمان تامین اجتماعی و کمیته تحقیقات و بررسی عملکرد بنگاه های شستا مشخص شدند.


نماینده ساکنان روزن و درگزین در شورای اسلامی ادامه داد: انتخاب اعضای کمیسیون اجتماعی در جلسات، هیأت ها و شوراها بر اساس اجرا و تعیین ماده 216 آیین نامه داخلی شورای اسلامی و جابجایی روسای کمیته های تخصصی این کمیسیون از دیگر موضوعاتی بود که در دستور کار جلسه امروز قرار گرفت.


این نماینده مردم در مجلس یازدهم اعلام کرد: در این راستا چند نفر از اعضای کمیسیون به عنوان ناظر در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای دستمزد، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، شورای عالی. آموزش فنی، حرفه ای و حرفه ای محرتی، شورای عالی سلامت و ایمنی مواد غذایی، ستاد ساماندهی و پشتیبانی مشاغل خانگی، شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، کمیسیون عالی گزینش، شورای عالی اداری و شورای عالی بیمه انتخاب شدند. .


نماینده کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی یادآور شد: اسامی نمایندگانی که به عنوان اعضای کمیته تحقیق و تفحص از فعالیت های سازمان تامین اجتماعی و بنگاه های شستا و عضو ناظر این کمیسیون در فوق انتخاب شدند. – مجامع، هیئت ها و شوراهای مذکور به صحن علنی ارسال می شود.


انتهای پست/