استخوان چیست و چگونه به وجود داردآید؟


استخوان یکی از بیماریهای است که بسیار جدید با آن سر و کار دارند. ا اله قصد اریم ا ا ا ا ا ا ا آشنا. با ما اه ا.

لت پوکی استخوان

  • اایش
  • ام ژنتیکی ؛
  • اال الکل و انیا
  • اشتن فعالیت فیزیکی کا
  • مواد معدنی همانند لسیم ؛
  • اری های لف همانند دیابت ، پرکا تیروئید ، کم کاری غدد جنسی و غیره ؛
  • داروهایی همانند کورتنلس ای لانی.

لائم پوکی استخوان

انه استئوپروز یا آن پولی استخوان ، یک بیماری اما در خاموش ا. آن شما آن را درک اولیه استئوپروز که دیگر راهی برای جلوگیری از وجود ندا است. استئوپروز باعث کاهش شدید مقصد استخوان افزایش می شود. استئوپروز با شکستگی های حاد بروز پیدا شد. اادی که به این بیماری ار ا با ا بسیار هم اام ا شکستگی احساس می شود. این له انددهنده ابتلا به استئوپروز یا آن پوکی استخوان ا.

اان چیست و چگونه وجود داردآید

آیا بیشتر به بیماری بیماری می بینید؟

استئوپروز بیشتر در زنان پیش از سن یا رخ رخ داد. همین خاطر آن یائسه باید بیشتر مراقب لامت استخوان با. این دوران سطح استروژن ممکن است افزایش یافته پیدا شود. ا سن ، استئوپروز بیشتر با شکستگی لگن در خانم های مورد نیاز. گر ین.

از طرف دیگر ، استئوپروز ارتباط مستقیم با مصرف و جذب کلسیم ا. ین گر لسیم با فسفر در جذب جذب می شوند. زما که در بدن ا ا باشد ، از جذب کلسیم لوگیری اهد کرد. امی نوشابه های ازدار ، دارای مقادیر بسیار فسفر هستند. همین خاطر ا فسفر ، جذب لسیم ا ا ل خرید. ا این رو شخصی که به مصرف ا اعتیاد ا بیشتر در ابتلا به بیماری استئوپروز بود بود.

استخوان چیست و چگونه وجود داردآید

ان پوکی استخوا

آن زمانی که فرد به پولی استخوان می شود ، روش درمانی استفاده از او وجود ندارد. ا این وجود ، امکان پیشگیری و کاهش سرعت ابتلا به بیماری وجود دا. آن پیش از سن یائسگی باید تحت نظر پزشکان متخصص استخوان با. از طرف دیگر بهتر است نوشیدنی های ازدار اضافی فسفر را از انواع نوشابه ا اهش دهید. ارضادن لبنیات رژیم غذایی استفاده از کمک آان توجه به انداختن ابتلا به استئوپروز کند. اساس پیشنهاد آن ، هر فرد ایده 1 تا 2 لیوان شیر در کند. اموش وارد لسیم به تنهایی برای لامت بدن کافی نیست. 2 گزینه ای برای این کار ، مصرف شیرهای غنی شده با امین دی خواهد بود.

دوستا عزیز نظر شما اره لوگیری از ابتلا به بیماری پوکی استخوان چیست؟ ات خود را ا ا و سایر همراهان به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید