ار در مصرف آکریل


ار در مصرف آکریل

آکریل آمید یکی از فرآورده های واکنش میلارد است که از واکنش بین اسید آمینه آسپارژین و قندهای احیاکننده موجود در مواد تشکیل دهنده میگردد و در برخی از مواد غذایی حرارت دیده می شود تا مقادیر بیش از 1000 میكرو گرم به ازاء هر كیلوگرم از ماده غذایی مشاهده میگردد. به کنیم.

ز ا اله به طور کلی مختصر به ا و اثرات مضر این ماده و روش های کاهش آن در موقعیت خرید پرداخت.

ات لکولی

ل آمید از اواسط دهه ۱۹۵۰ به صورت موند برای لید صنعتی پلی سنتز شد. ا آن در ایع تصفیه اضطرابها ، معدن ، لید لات ا ا اغذایش استفاده کرد. الاتها داده اند شخصی که به نحوی با این ماده اس بوده است ، ضعیف شده است.

اسایی ل در از اهای فراگیر باعث ایجاد هشدار ا و صاحبان صنایع غذایی شد و در زمینه ای نیز ات شد. اولین گزارش در مورد الیز ل در مواد غذایی در مورد گوجه فرنگی بوده است.

اسی ل آمید:

لیل اندازه و قطبی بودن لکول ، به ا از روده جذب بدن شده و آن توزیع تقویت شد. آن از راه غذا بسیار بیشتر از جذب پوستی شلبا. العات ا داده مقدار ااس ، لب ، کبد ، لیه و مغز ا شیا. اپی ترکیب به مولکولهای چون هموگلوبین ، سرم آلببین ، DNA و آنزیمهای لس می شود. اِم به ا از مادر باار ادران هم یافت شد.

به یک بررسی اهده شد ین ین. ل آمید طی واکنش لارد از اسیدآمینه آسپارژین و قندهای احیا تولید کرد.

اثیر بر سیستم عصبی:

لیل اشتن اثر نوروتوکسیک ، ا آن در غذا و ا به اقل اندن آن بسی مهم مهمبا. این ترکیب نوروتوکسیک ، به مرور باعث ضعف اهیچه های اسکلتی می شود. ل آمید باعث تخریب سیستم عصبی انسان مورد نیاز است.

اا:

ا دارای دارای اص کارسینوژنی انداران ا. انستیتو بین المللی تحقیقات سرطان ، آکریل آمید را در گروهی که احتمال سرطان زایی آنها در انسان وجود دارد ، قرار داده است ، ولی در رژیم غذایی مصرف می شود ، کمتر از آن است که مشکل ایجاد شده است.

اهدای آلوده شدن با ل:

ا ل آمید در دود ار به ا ۲-۱میکروگرم وجود دا ولی وجود دارد در رژیم ایی نادیده گرفته نشده است.

به ا ارگانولپتیکی اا تا لید ا ا روش تغییر عطر وطعم ا توا به وجود در ا پی برد. به

اهایی که بیشتر در معرض ین ا سیب لات ا ا منابع ا و قندها احیا کننده فهمبا هستند. آن داده شده ا که اسید آمینه ارژین ل ل اای پخته شهمبا. به

انیسم تولید ل آمید:

تولید ل آمید ، واکنش لارد نقش اساسی را به استفاده دا. ا مکانیسم ، ارژین مستقیم بعد از مرحله ارتباط با کمک قند ، ل آمید تولید کرد.
الت کربنی ل آمید تماما از آسپارژین به دست مغآید و قندهای احیا کننده در غذا اعطای تمام این وانش فوقشنود.

ادغذایی شامل ل آمید:

ای جز

ای قنادی و انوایی انند انواع آن لی ، بیسکویت ا ارای ل آمید شبا. تشکیل آکریل آمید در فرآورده های خاص ، برخی از نقش اصلی این نوع غله. به غلظت اسیدهای آمینه و قندهای‌آزاد ، با افزایش درجه استخراج افزایش ابد. تحقیقی مشاهده شد که فزودن شد.

لا آن ل در ۲۰ دقیقه اول پخت فرآورده های انوایی الا. به زمان پخت لانيتر با ارتفاع كمتر ، ليست آمريكا افزايش مي يابد. ابراین ان پخت کوتاهتر از لو با درجه ا الاتر لوبِتر ا.

اام ل تخمیر و لکرد اکتری های اسید لاکتیک و مخمرها اعث تجزیه اسیدهای آمینه آزا خرید. به ا جمعاتی ل ادام که سرشار از آسپارژین به فرآورده های آنوایی مفید آماده می شوند.

ا:

به
سرخ شده ، فرنچ ایز و سیبزمینی تنوری ، لا اوی ادیر کمی در آمید شبا. لی از آنجایی که میزان مصرف الایی ارند ، زیان به آورید بود. این در حال است که سیبزمینی آبپز ، بخارپز و پوره سیبزمینی فاقد آکریل آمید میباشند ، بنابراین اصلاح الگوی تغذیه و استفاده از روشهای پخت مناسب از راههای تغییر این ماده در غذا میباشند.

اا:

به ا داده شده است در امانهای ا شده ، آن در آمید بسیار الاتر شبا. ابراین اجتناب از حرارت ادن های زیاد لوگیری از تیره شدن اام ، اهی در جهت کاهش این ما شنبا.
نهایت ، برای کاهش ل آمید در فرآورده های غذایی ، مواضع زیر نیاز به تجرد:

  • انتخاب و پرورش گونه های خاص مقادیر کم آسپارژین ، جهت استفاده در مواد غذایی صنعتی
  • اصلاح ژنتیکی از طریق لوگیری از الیت ایی که بیوسنتز آسپارژین ا برعهده دا.
  • لیز ا

مشاهده پیج اینستاگرام دکتر رضا متخصصانی پزشک تغذیه و رژیم ا اصفهان لیک کنید.


رضا یکا

تغذیه اان


الب ا:

یا جوش شیرین

اوت بین جوششیرین و بیکینگ پودر

ا شاخص لیسمی چه ا

اید ها و نبایدهای مصرف گوشتدیدگاهتان را بنویسید