ااع قرص آهن و ا آنها


اینطور که همه ما آنیم آهن یک ریزمغذی نیاز به بدن داریم که از افراد کمبود آن رنج می برند. قرص آهن بهترین راه برای درمان کمخونی از کمبود آهن ا. انواع قرص آهن در بازار وجود دا و با نوع نمکی که در انتخاب آن استفاده شده است اثربخشی آن متفوت ا.
به طور کلی به اال زیر تولید می شود:

ااع قرص آهن

ارات
لوکونات
لفات
گلیسینات آهن

از این ل ا ممکن است در فرد لات ارشی ایجاد شود. ارات ارای زیست اهمی کم و عوارض انبی ابل ا. ارات آهن ممکن است برای فرد لا بیماری کرون ا بیماری ا گوارشی مضر هستند و نگرانی هایی در امی ینا وجود دارد. لفا اربردترین ل ل ا ا ا ا اان و قابلیت ا ولی ا گوارشی ا دا. ز ا جذب ا ایر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا می می گیرد. لوکونات آهنی با این که بیشترین نوع له است است ، از این آهن الال ا.

الال

به عنصری به ار دقیق آهن که یک قرص ا ل ل ارد اشاره می کند. این آهنی است که جذب می شود و بدن ابل استفاده می شود.

ارض جانبی احتمالی مصرف انواع قرص آهن

مصرف انواع قرص را به طور مستقیم عارضه جانبی دارد که شامل یبوست ، گرفتگی معده ، اسهال ، حالت تهوع ، سوء هاضمه و مدفوع سیاه قیری (احتمالا نشانه ای از زخم دستگاه گوارش فوقانی) است. عوارض جانبی مصرف مصرف ل ای آهن پس از ساری بدن با مصرف آهن از بین می رود. صورت تداد لائم ، مهم است که با پزشک خود مشورت کنید.

جذب آهن

آهن توسط ذخایر آهن ین ا وجود این پدیده ، به ااد ز ا اطمینان.

لا

به “شلاته” ین ست.
ا نظر تئوری ، این فرایند به گونه ای طراحی شده است که آهن بتوا بدون هضم شدن ، از طریق پیشرفت گوارش عبور کند. عوض ، آهن. لاته با اری از نام های عمم و برند تجاری شنا می شود. لات بیس گلیسینات آهن یکی از رایج ترین نامهای عمیق در آن آن ا.

ا ل آهن بیس لیسنات آشنا: قرص آهن فرکو پلاس اتیون

آهن بیس لیسنا

به ا بیشتر ین. به
به جذب بیس لیسینات آهن با حضور سایر داروها مهار نمی شود. شلات با اسید فیتیک رژیم غذایی رسوب نامحلول ایجاد نمی شود ، سبوس و غیره ، که به واکنش غذا رسوب نامحلون شد
ات نشان داده است که بیس لیسینات لیز نمی شود و دست جذب می شود. ز
آز ا این شکل از آهن لیگاندهای اسید آمینه محا می شود.

سخن آخر

ا

نویسنده: طیبه رفیعی
: wearefeelel

دیدگاهتان را بنویسید