آیین نامه تضمین معاملات دولتی اصلاح و ابلاغ شد


آیین نامه تضمین معاملات دولتی اصلاح و ابلاغ شد

هیأت وزیران در جلسه 18 مرداد 1401 با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور به منظور اطمینان از نظر سازمان بازرسی کل کشور و رفع چارچوب قانونی موافقت کرد. عدم رعایت مقررات تضمین معاملات دولتی گزارش شده توسط این سازمان.


به گزارش ایلنا، بر اساس اصلاحات آیین نامه مذکور، در مواردی که ودیعه حسن انجام کار به صورت نقدی انباشته می شود، مبلغ مذکور باید در بازه زمانی مذکور در حساب سپرده کارفرما در خزانه دولت نگهداری شود.


همچنین در صورتی که سپرده‌های حسن برای انجام کار مکسور در قالب اوراق مالی اسلامی تا تاریخ تعیین‌شده آزاد یا مسترد نشود، باید وجوه مربوطه در مدت مقرر به حساب سپرده کارفرما واریز شود.


همچنین حداکثر تا 100 درصد مبلغ سپرده حسن انجام کار در قبال ضمانت نامه های مشمول این حکم که نمی تواند از 50 درصد ضمانت نامه مربوط به خالص گواهی مطالبات معین قرارداد مصوب دستگاه های اجرایی و دستگاه های اجرایی تجاوز کند. حسابداران ذیربط برای همان دستگاه اجرایی، حسب مورد نزد کارفرما نگهداری و یا به حساب سپرده واریز می گردد.


انتهای پست/